طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 112

فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMSJ-13-70_006

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1401

چکیده مقاله:

دست یابی به امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی از مهمترین چالش های آن در سطح جهان است، درایران به دلیل شرایط خاص ملی و منطقه ای اهمیت بیشتری دارد، هدف این پژوهش طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران می باشد.این پژوهش با استفاده ازروش کیفی و نظریه داده بنیاد (استراوس و کوربین۱۹۹۰) و با مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۲۰ نفر از خبرگان؛ مدیریت ورزشی (۹نفر) ، امنیتی و انتظامی (۸نفر) نخبگان ادارات ورزشی (۳نفر) و با نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انجام شد. اطلاعات، از طریق مطالعه پژوهش های پیشین و مصاحبه جمع آوری شد. نتایج پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه و نظرهای آنها اعمال شد. همچنین روایی صوری و محتوایی تعیین و برای بررسی پایایی، از روش بازآزمون استفاده شد. میانگین میزان پایایی بازآزمون(%۸۲) گزارش شد.بر مبنای یافته ها، عوامل علی شامل؛ مدیریت و برنامه ریزی صحیح، کنترل انتظامی و امنیتی، تعامل و ارتباطات سازمانی. عوامل زمینه ای شامل؛ مدیریت هیجانات هواداران، حمایت های روحی و روانی. عوامل مداخله گر شامل؛ ضعف در اجرای قوانین و مقررات، ضعف در کنترل رسانه ها و فضای مجازی، سیاستگذاری ورزشی نامناسب بودند. راهبردها شامل؛ ارتقاء فرهنگ، همگرایی اجتماعی، آموزشهای صحیح، دیپلماسی ورزشی، بهبود زیر ساخت رفاهی و ورزشی، سرمایه گذاری و کمک مالی، فناوری و اطلاعاتی بودند. پیشنهاد می شود متولیان ورزش با ایجاد عزم ملی بوسیله تغییر نگرش در جامعه ورزش کشور با مدیریتی یکپارچه و هماهنگ با محوریت پلیس تعاملی سازنده و وحدت بخش را جهت خلق امنیت پایدار ریل گذاری نمایند.

نویسندگان

علی اصغر محمدنژاد

علوم انتظامی

عماد حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

نصرالله محمدی

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

غلامرضا مرادی

دانشگاه علوم انتظامی امین