اثرات خشکی و قارچ میکوریز در برخی صفات مورفولوژیک گندم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSDEM03_004

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

با انجام یک آزمایش گلخانه ای در خاک استریل، اثرات متقابل سه سطح رطوبتی ۹،۱۵ و ۲۸ در صد وزنی، چهار تیمار قارچ میکوریز شامل میکوریز آربسکولار گلوموس موسه Glomus mosseae ، گلوموس اینترارادیسز Glomus intraradices، تلفیق این دو قارچ و تیمار بدون قارچ بر برخی صفات موفولوژ یک گندم در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل و با سه تکرار، مورد بررسی قرار گرفت. پس از سه ماه برداشت گیاه انجام شد. نتایج نشان داد که بین اثرات متقابل سطوح مختلف رطوبتی و میکوریز در صفات وزن تر و خشک اندام های هوایی، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری وجود داشت. بیشترین وزن تر و خشک گندم، تعداد دانه در سنبله و ارتفاع بوته در تیمارهای دارای قارچ میکوریز و در شرایط رطوبتی ظرفیت مزرعه به دست آمد. در شرایط وجود تنش خشکی، قارچ میکوریز گلوموس موسه و گلوموس اینترارادیسز توانست تا اندازه ای به بهبود عملکرد گیاه کمک کند.

نویسندگان

محمدرضا بهرامیان

گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران

مهرداد ربیعی

گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران

لیلا جهانبان

گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران