شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی عوامل اجرایی مناظق گردشگری در ارتقای امنیت اجتماعی گردشگران ورودی به استان اردبیل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA06_046

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی عوامل اجرایی مناظق گردشگری در ارتقای امنیت اجتماعی گردشگران ورودی به استان اردبیل بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان اجرایی مناظق گردشگری استان اردبیل که حدود۴۲۹ نفر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری نمونه گیری طبقهای نسبی تصادفی انتخاب شدند.ابزار پژوهش بر اساس مبانی نظری و تحقیقات انجام شده طراحی و درنهایت به تایید صاحب نظران رسیده و دارای روایی است. پایایی پرسشنامه پژوهش متغیر وابسته (امنیت اجتماعی) با محاسبه آلفای کرونباخ برابر ۰/ ۸۶ است و آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل (عوامل موثر) برابر با ۰/ ۸۱ بود. برای شناسایی موثر بر توانمندی کارکنان اجرایی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای میزان تاثیر هریک از عوامل شناسایی شده بر توانمندی کارکنان اجرایی از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج به دست آمده از روش تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج عامل: مدیریتی، محیطی، فردی، سازمانی و انگیزشی موثر بر توانمندسازی بودند

نویسندگان

همایون بهزاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد مشگین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مشگین شهر، ایران

رسول فانی خیاوی

عضو هیات علمی، گروه مدیریت، واحد مشگین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مشگین شهر، ایران