تشابه شهرهای مهم فرهنگی ادبی ایرا ن و هن د و بازتاب آ ن در دیوان وفا

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 145

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP07_041

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

این مقاله سعی دارد، دیدگاه شاعر سبک هندی، یعنی وفا را درباره چند ایالت مهم از جمله: کشمیر، دکن، گجرات، قندهار و دهلی بازگو کند و سپس به بررسی این مناطق از نظر اجتماعی، فرهنگی، تاریخی از دیدگاه دیگر شاعران و نویسندگان بپردازد؛ و همچنین اشاره کند که آیا شباهتی بین شهرهای مهم هند و ایران مانند: شیراز، اصفهان و خراسان وجود دارد؟ و اگر شباهتی هست از چه نظر؟ و دیگر اینکه از دیدگاه وفا و دیگر شاعران کدام یک از ایالتها برتری فرهنگی، ادبی و اشتراک بیشتر با شهرهای مهم فرهنگی، ادبی ایران دارند؟ وفا در دیوانش به مناطقی نظیر شیراز، اصفهان و خراسان نیز اشاره داشته است که حاکی از ارتباط و اشتراک تنگاتنگ بین سرزمین هند و ایران است. پس از انجام تحقیقات و بررسی کامل دیوان، این نتیجه به دست آمد که ایران و هندوستان از د یر باز علاوه بر خویشاوندیهای قومی، زبانی، اشتراکات فرهنگی و ادبی بسیاری نیز داشته ان د و سرزمینهای دهلی و خراسان محل تبلور اطلاعات فرهنگی ادبی این دو سرزمین میباشند و کشم یر برتری خاصی نسبت به تمامی ا ین مناطق دارد و هم شباهتی بیشتر با ای ران؛ که آن را ایران صغیر می نامند و این نه تنها دیدگاه وفا نسبت به این منطقه است، بلکه اکثر نویسندگان و شاعران بر این نظر هم عقیده هستند.

نویسندگان

سهیلا محقق

دکتری زبان و ادبیات فارسی