بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ارتباطات درونسازمانی در زمان بحران / مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر شهر کرمان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 96

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME08_042

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

هدف کلی این پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ارتباطات درون سازمانی در زمان بحران مطالعه موردی جمعیت هلال احمر شهر کرمان است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان جمعیت هلال احمر شهر کرمان است که جمعا ۱۵۴ نفر هستند. نمونه آماری تحقیق براساس فرمول کوکران ۱۱۰ نفر به دست آمد. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. همچنین در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه با روایی همگرا و ترکیبی سنجیده شد که روایی همگرا بالاتر از ۴ / ۰ و ترکیبی بالاتر از ۷ / ۰ به دست آمد. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ ۷ / ۰ به دست آمد. . جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS۲۶ و Smart PLS۲ استفاده شده است. باتوجه به نتایج حاصل از تحلیل واریانس مدل رگرسیون و ضرایب مدل رگرسیون مشخص شد که از بین متغرهای فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده، متغیر مدیریت تغیر برارتباطات درونسازمانی در زمان بحران تاثیر معکوس و معناداری دارد ومتغیر دستیابی به اهداف برارتباطات درونسازمانی در زمان بحران تاثیر مثبت و معناداری ندارد ،اما دیگر یافته های پژوهش نشان دهنده ی آن است که متغیر های هماهنگی کار گروهی ،مشتری مداری و فرهنگ قوی برارتباطات درونسازمانی در زمان بحران تاثیر مثبت و معناداری دارند.

نویسندگان

اسماء محمدی

کارشناسی ارشد مدیریت بحران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران