ارتباط کمیت و کیفیت آب زیرزمینی با تغییرات آب و هوایی و نحوه بهره برداری در محدوده مطالعاتی نمدان واقع در استان فارس

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IWWA03_097

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده و همواره با تنشهای آبی روبهرو بوده است. در سالیان اخیر با افزایش جمعیت، رشد تقاضا برای آب و کاهش بارندگیها، این تنشها همواره تشدید شده است. دیدگاه های متعددی در خصوص علل بروز این بحرانها ارائه شده است. یک دیدگاه، منشا تنش را در کاهش بارندگیها و دیدگاه دیگر در عدم مدیریت صحیح مصرف منابع آبی میداند. در این مطالعه با بررسی مقایسهمحور سریهای زمانی هیدروگراف آبخوان و سری زمانی شوری آب زیرزمینی با متغیر اقلیمی بارش و همچنین با متغیرهای انسان محور شامل تغییرات سطح زیر کشت آبی، دیم و باغی، به تحلیل مشکلات آبخوان در محدوده مطالعاتی نمدان واقع در استان فارس پرداخته میشود. نتایج نشان داد با وجود وابستگی زیاد تراز آب زیرزمینی به بارش باران، عدم مدیریت صحیح مصرف منابع موجود در منطقه، باعث شده که مصرف کنندگان آب در منطقه، در مواقع ترسالی به جای برنامه ریزی برای ترمیم کمبود منابع آب، مزارع دیم را به مزارع دارای کشت آبی اختصاص دهند و در نتیجه نتوانند از بارش مازاد در سالهای پرآبی برای بهبود شرایط آبخوان و برای استفاده درسالهای کم آبی بهره ببرند. همچنین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم افزایش سطوح زیر کشت در شورتر شدن آب زیرزمینی و روند منفی آن در طول دوره زمانی مورد بررسی مشاهده شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسین صادقی جهانی

دانشجو کارشناسی ارشد منابع آب، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس

حامد کتابچی

دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس

حسین شفیع زاده مقدم

استادیار گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس