مقایسه دیدگاه شهروندان محله ۱۶ ناحیه چهار شهر مرند و کارکنان شهرداری در رابطه با عوامل موثر بر سرزندگی شهری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 219

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UMCONF08_061

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، مقایسه دیدگاه شهروندان محله ۱۶ ناحیه چهار شهر مرند و کارکنان شهرداری در رابطه با عوامل موثر بر سرزندگی شهری است . روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی –پیمایشی و از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی است . ابزار گردآوری داده های پژوهش ، پرسشنامه است . جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شهروندان محله ۱۶ ناحیه چهار شهر مرند در سال ۱۳۹۲ (۱۱۴۱) و ۷۰ نفر از کارکنان شهرداری شهر مرند است . ۲۸۸ نفر از شهروندان با استفاده از فرمول کوکران در این پژوهش برای نمونه انتخاب شده است . برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون تی دو نمونه مستقل استفاده شده است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین دیدگاه شهروندان محله ۱۶ ناحیه چهار شهر مرند و کارکنان شهرداری در رابطه با عوامل موثر بر سرزندگی شهری تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

شهروندان محله ۱۶ ناحیه چهار شهر مرند ، کارکنان شهرداری ، سرزندگی شهری

نویسندگان

محمد قویدل اقدم

دانش آموخته رشته برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی