تاثیر ماساژ درمانی و تمرینات قدرتی بر شاخص های آسیب اندام تحتانی فوتبالیست ها

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 302

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTIC04_021

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ماساژ درمانی و تمرینات قدرتی بر شاخص های آسیب اندام تحتانی فوتبالیست ها است. در این تحقیق سعی شده با ارائه برنامه تمرینی به گروهی از فوتبالیست های جوان، بررسی شود که آیا ماساژ درمانی و تمرین قدرتی می تواند باعث بهبود شاخص های آسیب اندام تحتانی فوتبالیست ها شود یا خیر؟پژوهش حاضر از نوع مطالعات موردی می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد که به شکل میدانی- آزمایشگاهی با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را ۲۰ فوتبالیست مرد ۲۰ تا ۲۴ سال باشگاه غفاری تاکستان مشغول به بازی بودند (نمونه گیری به صورت دردسترس)، تشکیل دادند که به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه کنترل( ۱۰ نفر) و تجربی ( ۱۰ نفر) برای تمرینات ماساژ درمانی و تمرینات قدرتی تقسیم شدند. برای تحلیل داده ها، ابتدا داده های گردآوری شده در نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ وارد شد. قبل از تجزیه و تحلیل داده ها، متغیرهای کمی از لحاظ نرمال بودن از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شدند. برای مقایسه تغییرات نمرات درد و تعادل برحسب نوع ورزش و همچنین بررسی اثر متقابل بین ماساژ درمانی در ترکیب با تمرین قدرتی از آزمون تی مستقل برای ارزیابی پیش آزمون تا پس آزمون استفاده شد. سطح معناداری در کلیه آزمون ها ۰۵ / ۰ = P در نظر گرفته شد.با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت که نتایج آزمون با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت که نتایج آزمون t مستقل از لحاظ تفاضل پیش آزمون از پس آزمون در ماساژ درمانی و تمرینات قدرتی در میان فوتبالیست ها نشان داد که بین دو گروه دارای تفاوت معنی دار می باشد ( ۰۵ / ۰ = P )نتایج تحقیق نشان داد که انجام تکنیک های ماساژ به مدت یک هفته و پروتکل حاضر و دفعات تکرار، در کاهش مشکلات آسیب اندام تحتانی در گروه مداخله موثر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بعد از مداخله اختلاف معناداری بین برخی عوامل قدرت و شاخص های اندام تحتانی بین دو گروه کنترل و تمرین ترکیبی وجود دارد. دلیل عدم تاثیر تمرین ورزشی بر برخی عوامل قدرت و شاخص های اندام تحتانی احتمالا عدم وجود حرکت مناسب یا حجم کم آن جهت تمرین دادن عضلات و همچنین مفاصل آن بخش ها می باشد.

کلیدواژه ها:

ماساژ درمانی ، تمرینات قدرتی ، شاخص های آسیب اندام تحتانی ، فوتبالیست ها

نویسندگان

داود امینی

دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی حرکت اصلاحی/ امدادگری ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان