میزان شیوع ویروس کرونا در میان معتادان تحت پوشش مراکز کاهش آسیب شهرستان اهواز درسال ۱۳۹۹

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 194

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIPSA08_014

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1401

چکیده مقاله:

زمینه مساله: در حال حاضر اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ما با بیماری کووید - ۱۹ و مشکلات ناشی از آن رو به رو هستند. مراکز کاهش آسیب با خدمات سیار ممکن است تنها راه ارتباطی معتادان با خدمات سلامت باشد. ضرورت اجرای طرح غربالگری در میان معتادان با هدف میزان شیوع وشناسایی موارد ابتلاء به کرونا در میان معتادان بود.هدف اصلی : در این مطالعه هدف کلی میزان شیوع ویروس کرونا در میان معتادان تحت پوشش مراکز کاهش آسیب شهرستان اهواز بود.روش کار : این مطالعه کاربردی ازنوع توصیفی بود. جامعه مورد مطالعه شامل ۳۲۰ نفراز معتادین تحت پوشش مراکز کاهش آسیب تحت پوشش سازمان بهزیستی ودانشگاه علوم پزشکی اهواز بودندکه به روش سرشماری انتخاب شدنددراین مطالعه نمونه با جامعه برابربود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی و وسایل فنی آزمایشگاهی برای نمونه گیری تحت عنوان آزمایش تشخیصی کووید (PCR ) ۱۹ مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمارتوصیفی وبا بکار گیری از نرم افزار SPSS - Ver-۲۰ مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت .یافته ها : نتایج نشان داد % ۴/۷ از معتادان تحت پوشش مراکز کاهش آسیب اعتیاد به ویروس کرونا مبتلا بودند. براساس ویژگی های جمعیت شناختی بیشترین معتادان در گروه مردان، دارای سطح تحصیلات پائین و مجرد بودند. همچنین بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی ۲۸ - ۳۷ سال و بیشترین ماده مصرفی هروئین و از لحاظ محل سکونت برحسب منطقه شهری تحت پوشش اهواز شرق قرار داشتند.بحث ونتیجه گیری:باتوجه به شیوع ویروس کرونا درجامعه ازطریق مراکز گذری وارائه آموزش های صحیح درجهت تغییررفتار می توان تاحدزیادی خطرات ناشی ازکووید -۱۹را دراین گروه تحت کنترل درآورد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

همایون امیری

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مدیرگروه مبارزه با بیماری ها- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

سیدمحمد علوی

عضوهیات علمی دانشگاه، متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

رضا دواساز ایرانی

MPH بهداشت روان، دکتری تخصصی روان شناسی - مدیر سلامت روانی، اجتماعی واعتیاد- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز