بررسی عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی با رویکرد نقش فرهنگ سازمانی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 421

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC04_339

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1400

چکیده مقاله:

تبیین میزان تعهد سازمانی کارکنان امروزه یک امر ضروری در سازمان هاست که میزان آن تعیین کننده عملکرد کارکنان در سازمان بوده و آگاهی از آن در جهت مدیریت کارکنان و افزایش بهره وری کاری، بینش های مناسبی ارایه می کند. از طرفی تحت تاثیر قرار گرفتن آن از فرهنگ سازمانی در مطالعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر در تعهد سازمانی پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ادارات تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران بودند که با توجه به حجم ۳۰۰۰ نفری آن ها با توجه به فرمول نمونه گیری از جامعه محدود ۳۴۰ نفر برای نمونه انتخاب شدند که با پرسشنامه از آن ها نظرسنجی به عمل آمد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و برای بررسی پایایی از ضریب آلفا استفاده شد. نتایج این تحقیق که از آزمون همبستگی پیرسون به دست آمد حاکی از همبستگی مثبت معنادار فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی بود. بر مبنای این نتایج و در بخش نتیجه گیری به ارائه راهکارها و پیشنهادها پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

تعهد سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

نویسندگان

احسان نظری

کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز