بررسی و نقش عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر عوامل مرتبط با ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC04_311

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی، نقش عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر عوامل مرتبط با ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک بررسی بوده است. این تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان مرکز خرید پالادیوم تهران بودند که تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته منتخب آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند، برگرفته از تحقیقات مشابه خارجی استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری انجام شد.یافته ها نشان داد که ارزش برند به ترتیب از وفاداری به برند، آگاهی و تداعی برند، رضایتمندی و کیفیت ادراک شده اثر می پذیرد. همچنین مشخص شد تاثیر این ابعاد بر ارزش ویژه برند به ترتیب از طریق عناصر قیمت، تصویر فروشگاه، تبلیغات، حامیگری (اسپانسر)، توزیع و پیشبرد فروش بود. به همین دلیل به منظور تقویت ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک، ضروری است تولیدکنندگان داخلی بر روی عوامل مذکور به ترتیب اولویت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری لازم را اعمال نمایند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا رادمرد

کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور تهران .تهران،ایران