ایجاد پوشش الکترولس نیکل-بور و بررسی اثر نیتروژن دهی پلاسمایی و عملیات حرارتی پوشش بر خواص سایشی آن

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

106

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES15_188

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1400

چکیده مقاله:

در این تحقیق تلاش شده است تاثیر نیتروژن دهی پلاسمایی و عملیات حرارتی بر خواص پوشش الکترولس B-iN مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه پوشش الکترولس Ni-B با استفاده از حمام بوروهیدریدی روی فولاد ۴۱۴۰ AISI اعمال شد. نمونه های پوشش داده شده به مدت ۱ ساعت و در دمای C ° ۴۰۰ تحت عملیات آنیل و نیتروژن دهی پلاسمایی با ترکیب گاز ۲H۵۰ -% ۲N۵۰ % قرار گرفتند و تاثیر این عملیات بر خواص سایشی پوشش ها، مقایسه شد. برای بررسی فازهای تشکیل شده از پراش اشعه X ، مورفولوژی سطحی از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل- میدانی ( FESEM )، زبری سطحی از دستگاه زبری سنج سطحی، سختی از روش ویکرز و اندازه گیری ضریب اصطکاک در اثر سایش از دستگاه پینرویدیسک ( pin on disk ) استفاده شد. نتایج نشان داد که عملیات آنیل و نیتروژن دهی پلاسمایی موجب تغییر ساختار پوشش های الکترولس Ni-B از حالت آمورف به کریستالی می شوند. نتایج آزمون سختی سنجی نشان داد که پوشش نیتروژن دهی پلاسمایی شده، سختی بیشتری نسبت به پوشش آنیل شده دارد. مشاهده شد که سختی پوشش B-Ni نمونه ی آنیل شده در مدتزمان ۱ ساعت، از ۱ / ۰HV ۱۰۶۷ به ۱ / ۰HV ۱۱۹۲ برای نمونه ی نیتروژن دهی پلاسمایی شده در مدت زمان مشابه افزایش یافت. همچنین ضریب اصطکاک پوشش Ni-B نیتروژن دهی پلاسمایی شده در زمان ۱ ساعت ( ۲۸ / ۰ )، کمتر از ضریب اصطکاک پوشش آنیل شده ( ۵۲ / ۰ ) در همان مدت زمان است.

نویسندگان

هومنمردان زاده
هومن مردان زاده

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرتضیرضایی
مرتضی رضایی

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علیداوری
علی داوری

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حسینمستعان
حسین مستعان

استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه اراک

سید صابرمیرحسینی
سید صابر میرحسینی

دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر