پایش پروفایل چندجمله ای با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 404

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPQCONF06_022

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1400

چکیده مقاله:

در برخی کاربردهای کنترل فرآیند آماری، کیفیت یک محصول یا فرآیند می تواند توسط یک رابطه رگرسیون خطی یاغیرخطی بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل مشخص گردد که به آن "پروفایل" گفته می شود. روشهای پایشدر کنترل فرآیند آماری، طی دو فاز ۱ و ۲ صور ت می گیرند که دارای اهداف متفاوتی در طراحی می باشند. در اکثر مطالعاتصورت گرفته در زمینه پایش پروفایل ها، فرض می شود که پارامترهای فرآیند در فاز ۲ معلوم می باشند. اما در بسیاری مواردکاربردی، این شرط برقرار نبوده و پارامترها با استفاده از داده های تحت کنترل جمع آوری شده در فاز ۱، تخمین زده می شوند.تحقیق حاضر، به بررسی و مقایسه اثر تخمین پارامترها بر عملکرد سه روش پایش پروفایل های چندجمله ای مرتبه دو پرداخته وتاثیر برآوردهای به دست آمده از دو روش تخمین پارامترها در فاز ۱، شامل روش های F و T، بر عملکرد نمودارهای کنترل درفاز ۲ را موردمطالعه قرار می دهد. عملکرد سه روش پایش شامل روش های MEWMA, Orthogonal و dEWMA-OR بااستفاده از شاخص های ARL و SDRL مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورت تحتکنترل بودن فرآیند در فاز ۲ و استفاده از پارامترهای برآوردشده، روش پایش MEWMA بر اساس شاخص ARL نسبت بهسایر روشها عملکرد بهتری خواهد داشت. در صورت خارج از کنترل بودن فرآیند نیز بر اساس شاخص ARL ، روش dEWMA-OR در کشف تغییرات کوچک و روش Orthogonal در کشف تغییرات متوسط و بزرگ، دارای عملکرد بهتری می باشند وتغییر ایجادشده را سریعتر از روش های رقیب کشف خواهند کرد. مقایسه دو روش تخمین نیز نشان می دهد هم در شرایط تحتکنترل و هم در شرایط خارج از کنترل، استفاده از روش F جهت تخمین پارامترهای فرآیند، منجر به عملکرد بهتر نمودارهایکنترل در فاز ۲ خواهد شد.

نویسندگان

زهره قاسمی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی زینل همدانی

استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

احمد احمدی یزدی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد