ارزیابی کارایی مدل هیدروگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژی (مورد مطالعه: حوضه کشکان در استان لرستان)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 126

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOO06_083

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1400

چکیده مقاله:

خسارت های جاری شدن سیلاب در ابعاد ملی و محلی و از منظر اقتصاد خرد وکلان و خارج شدن میلیون ها متر مکعب آب از دسترس، به گونه ای است که برآورد هر چه دقیق تر آن را ضروری می سازد. در این پژوهش با استفاده از خصوصیات مورفومتری حوضه آبریز کشکان شبیه سازی بارش- رواناب روزانه به منظور برآورد بارش موثر توسط مدل GIUH انجام شده است. نتایج حاصل از مدل GIUH در شبیه سازی رواناب روزانه حوضه، با استفاده از معیارهای درصد خطای مربوط به پیش بینی دبی اوج ((EQ(P)، زمان رسیدن به دبی اوج ((Et(P) و درصد خطای حجم رواناب (EV%) مقایسه شد و نتایج نشان داد که کمترین درصد خطای مدل مربوط به پیش بینی دبی اوج در دوره ترسالی بوده و بیشترین درصد خطای مدل مربوط به خطای حجم در دوره خشکسالی بوده است.

نویسندگان

سیدموسی حسینی

دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

مجتبی یمانی

استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

فاطمه گراوند

دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران

احمد گودرزی

دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه لرستان