تاثیر آموزش مهارت های رفتار درمانی دیالکتیکی بر شرم، انعطاف پذیری شناختی و سازگاری زناشویی زنان دارای همسر معتاد در حال ترک در شهر اصفهان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CBS-10-2_002

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1400

چکیده مقاله:

با توجه به مشکلات و پیامدهای روز افزون اعتیاد از جمله طلاق و لزوم مداخله و آموزش در این باره، این پژوهش به بررسی تاثیرآموزش مهارت-های رفتار درمانی دیالکتیکی بر شرم، انعطاف پذیری شناختی و سازگاری زناشویی زنان دارای همسرمعتاد در حال ترک پرداخت. بدین منظور از بین زنان حاضر درگروه های خانواده های نار-آنان(NAR-ANAN) در سطح شهر اصفهان ۳۰ نفر از آنان که شرایط ورود به پژوهش را داشتند به شیوه دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند. این افراد ۲مرتبه (پیش و پس از مداخله) به پرسشنامه های شرم (کوهن و همکاران، ۲۰۱۰)، سازگاری زناشویی(اسپانیر، ۱۹۷۹) و انعطاف پذیری شناختی (دنیس و -وندروال،۲۰۱۰) پاسخ دادند. سپس افراد گروه آزمایش ۱۴جلسه آموزش مرتبط بامهارت های رفتار درمانی دیالکتیکی را هفته ای یکبار به مدت۹۰ دقیقه دریافت نمودند، اما افراد گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکردند. در نهایت داده های حاصل با روش تحلیل کواریانس چند-متغیره به وسیله نرم افزارSPSS-۲۲ مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان دادآموزش مهارت های رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی بر میزان شرم و سازگاری زناشویی گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل موثر بوده است (۰۱/۰>P)، اما بر میزان انعطاف پذیری شناختی آنان نسبت به گروه کنترل اثری نداشته است (۰۵/۰شرم زنان دارای همسر معتاد درحال ترک بکاهد و موجب افزایش سازگاری زناشویی آنان گردد.

کلیدواژه ها:

اعتیاد ، انعطاف پذیری شناختی ، سازگاری زناشویی ، شرم ، مهارت های رفتار درمانی دیالکتیکی

نویسندگان

امید مقامی

کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفاهان

راضیه ایزدی

استادیار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفاهان

سمیه جابری

دانشجوی دکترای مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان