بررسی شرایط قابلیت استماع دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HTCONF03_223

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1400

چکیده مقاله:

دادخواهی حق مسلم هر شخص است، اما شخصی که قصد اعمال دادخواهی را دارد، در صورتی میتواند حق خود را اعمال کند که دارای شرایطی باشد. عدم وجود هر کدام از این شرایط مانع رسیدگی به دعوا خواهد شد و دادگاه در صورت احراز عدم وجود هر یک از این شرایط، قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، ضمن بررسی شرایط قابلیت استماع دعوا در دادرسی، به مطالعه آراء حقوقدانان و آراء قضایی پرداخته و یافته های پژوهش چنین شد که تعیین خوانده بوسیله خواهان، ذینفع بودن خواهان، مشروعیت خواسته، اهلیت خواهان، برخورداری خواهان از سمت یعنی رابطه حقوقی خواهان با آنچه که درمورد آن اقامه دعوی نموده، شرایطی است که بنای قانونگذار ایران و استرالیا برای استماع دعوا بر آن قرار گرفته است. همچنین، عین بودن خواسته؛ ذینفع بودن خوانده، اصیل بودن خوانده؛ شخصیت حقوقی خوانده؛ لزوم ثبوت ارکان دعوا؛ تجزیه ناپذیر بودن دعوا؛ توان قانونی خوانده و اعتبار امر قضاوت شده، مجموع شرایطی هستند که در فقه اسلامی و حقوق ایران، ارزیابی استماع دعوا بر مبنای آنها صورت میپذیرد. اینکه آیا طرح دعوای خارج از موعد قانونی و سکوت خواهان و یا خوانده در جلسه رسیدگی، بتواند به عنوان مانعی برای استماع دعوا لحاظ گردد، ابهاماتی است که مطالعه حاضر بدانها پاسخ میدهد.

کلیدواژه ها:

شرایط قابلیت استماع دعوی ، آراء قضایی ، ارکان دعوی ، آیین دادرسی مدنی.

نویسندگان

منصور عطاشنه

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران، اهواز

منصور سرخه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران، اهواز