رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در پرستاران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPN-1-3_004

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: پرستاری یکی از حرفه های پر استرس است و استرس شغلی به چالشی برای حرفه پرستاری مبدل شده است. استرس شغلی منجر به کاهش خلاقیت، ناخشنودی شغلی، احساس بی کفایتی، افسردگی و کاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی کادر درمانی شاغل در بیمارستان امام خمینی سقز صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی به روش همبستگی، ۱۱۵ نفر از پرستاران بیمارستان امام خمینی سقز در سال ۱۳۹۱ به روش سرشماری و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو جمع آوری و با (ENSS) انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استرس شغلی و روش های آماری توصیفی، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معنی دار PASW استفاده از نرم افزار تجریه و تحلیل شدند. p≤۰/۰۵ ۶۴ %) زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان در / ۳۵ %) پرستاران مورد مطالعه مرد و ۷۴ نفر ( ۳ / یافته ها: ۴۱ نفر ( ۷ وجود (p=۰/ و ۰۱ R=۰/ ۳۱ سال بود. در مطالعه فعلی بین استرس شغلی و روان رنجورخویی رابطه مستقیم و معنادار ( ۳۸ /۹±۶/ مطالعه ۶ داشت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر روان رنجورخویی پیش بینی کننده خوبی برای استرس شغلی است. نتیجه گیری: بین روان رنجورخویی و استرس شغلی ارتباط وجود دارد و توجه به روان رنجورخویی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده استرس شغلی در پرستاران ضروری می باشد

نویسندگان

رضا قانعی قشلاق

Kurdistan University of Medical Sceinces

سینا ولیئی

Kurdistan University of Medical Sceinces

مهدی رضایی

Payam Noor University of Urmia, Bokan Center

کزال رضایی

Kurdistan University of Medical Sceinces