بررسی تاثیر بحران مالی بر ریسک سیستماتیک بانک های درحال توسعه از سال ۱۳۹۹-۱۳۹۴

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 122

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMA-5-63_008

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سابقه ریسک در صنعت بانکداری قدمت طولانی دارد. با وجود تنوع در خدمات و نوآوری دربانکداری، ریسک ها نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است. وجود عوامل متعدد از جمله وجود بحران های مالیسبب شده که پدیده ریسک همواره به عنوان یک تهدید، فعالیت بانک ها را تحت تهدید جدی قرار دهد. لزوم توجه بهمدیریت ریسک در صنعت بانکداری هنگامی بارز می گردد که عوامل درون و برون سازمانی از جمله مدیران،سهامداران، سپرده گذاران، نهادهای دولتی و نهادهای بین المللی به این مهم توجه ای ویژه داشته باشند. هدف از اینپژوهش تببین تاثیر بحران مالی بر روی بانک هایی است که در شروع پیشرفت در عرصه بانکداری جهانی می باشند. روشپژوهش: این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. بازه زمانی پژوهش از سال ۱۳۹۴لغایت ۱۳۹۹ بوده است. جامعه آماری پژوهش ۲۰۰ بانک بزرگ در حال توسعه به گزارش موسسه مطالعاتی گلوبالفایننس است که ۷ بانک ایرانی بوده و به عنوان نمونه انتخاب شده است (ملی- صادرات- ملت- تجارت- سپه – مسکن- کشاورزی). برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل های رگرسیونی چند متغیره در نرم افزار اویوز استفاده شده است. متغیر وابسته در این پژوهش ریسک سیستماتیک، متغیر مستقل بحران مالی، متغیر تعدیل گر میزانریسک پذیری مدیران و متغیرهای کنترلی استقلال مدیران، اندازه بانک، اهرام مالی و بازده دارایی است. نتایج: نتایج اینپژوهش نشان داد که بحران مالی بر ریسک سیستماتیک بانک های درحال توسعه جهانی تاثیر دارد. همچنین بحران مالیدر تعامل با ریسک پذیری مدیران بر میزان ریسک سیستماتیک بانک های درحال توسعه تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زریر نگین تاجی

استادیار اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران

الهه نگین تاجی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران؛ تهران، ایران