بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران)

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

121

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KDIP-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1400

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک در سازمان امور مالیاتی استان تهران انجام گرفته است. لذا از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان سازمان امور مالیاتی استان تهران به تعداد ۲۵۰ نفر بوده است که از طریق فرمول کوکران ۱۵۲ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته ۳۷ سئوالی بوده است که روایی محتوای آن توسط خبرگان تایید شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بالای ۸۰/۰ به دست آمده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلوموگروف اسیمنروف و آزمون تی تک نمونه ای با نرم افزارspss و لیزرل صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن بوده است که عوامل فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان و منابع سازمانی بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک تاثیر معنادار دارد و همچنین شاخص های برازش مدل اندازه گیری موید برازش مدل بوده است.نتایج پژوهش نشان دهنده آن بوده است که عوامل فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان و منابع سازمانی بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک تاثیر معنادار دارد و همچنین شاخص های برازش مدل اندازه گیری موید برازش مدل بوده است.

نویسندگان

اسماعیلاسدی
اسماعیل اسدی

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

حاجیهرجبی فرجاد
حاجیه رجبی فرجاد

دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

شهربانواحمدی
شهربانو احمدی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران