تاثیر تجسم هدایت شده بر استرس ادراک شده و اضطراب رقابتی دختران بسکتبالیست

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 184

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MBSP-6-2_010

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1400

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تجسم هدایت شده بر اضطراب رقابتی و استرس ادراک شده دختران بسکتبالیست بود. روش ها: پژوهش حاضر نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون، پس آزمون بود. جامعه ی آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان بسکتبالیست دانشگاه تهران بود که از نظر جسمانی و عصب شناختی از سلامت کامل برخوردار بودند و هیچ کدام با آموزش تجسم هدایت شده آشنایی نداشتند. از این جامعه ۴۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه ۲۰ نفره به عنوان گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت ۴ هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه ۵۰ دقیقه تحت آموزش تجسم هدایت شده قرار گرفتند، ولی گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. آزمودنی ها در ابتدا و انتهای پژوهش به وسیله ی پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن (۱۹۸۳) و پرسشنامه چندبعدی اضطراب رقابتی بشارت (۱۳۸۸) مورد آزمون قرار گرفتند. آنالیز داده ها با تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد استرس ادراک شده و اضطراب رقابتی بین گروه آزمایش و کنترل معنادار بود (۰۰۱/۰≥p). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به-دست آمده، تمرینات تجسم هدایت شده تاثیر معناداری بر متغیرهای روانشناختی منتخب داشت و از این روش برای کاهش استرس ادراک شده و اضطراب رقابتی ورزشکاران بسکتبالیست می توان بهره برد.

نویسندگان

مریم صالحی

دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

امین امینی

پژوهشکده دانش و هوش شناختی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.

زهرا نعمتی

دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.