دوفصلنامه روان شناسی ورزش

Sport Psychology

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران به منظور ارتقای علوم ورزشی در حوزه روانشناسی ورزش مجوز مجله ای علمی - پژوهشی تحت عنوان «روانشناسی ورزش» را از سوی دفتر کمسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری اخذ نموده است.

نشریه روانشناسی ورزش دانشگاه شهید بهشتی با چاپ مقالات کاربردی در گستره پژوهش های کمی و کیفی از پیوستار تحقیقات موردی، تجربی، توصیفی و پیمایشی با رویکرد ورزش قهرمانی، حرفه ای، همگانی و تربیتی، در نظر دارد علاوه بر کمک به علم نوپا در این حوزه، دستاوردهای پژوهشگران را در اختیار جامعه ورزشی قرار دهد.

روانشناسی ورزشی- روانشناسی سلامت- ورزش قهرمان- ورزش همگانی

لازم به ذکر است این نشریه از سال ۱۳۸۸ با عنوان رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی منتشر شده که از سال ۱۳۹۶ به عنوان "دوفصلنامه روانشناسی ورزش" تغییر نام داده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات