تاثیر محلولهای غذایی مختلف بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گوجه فرنگی تحت سیستم هیدروپونیک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 117

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI12_353

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400

چکیده مقاله:

انتخاب و توصیه نوع محلول غذایی با توجه به نوع محصول کشت شده و همچنین شرایط اقلیمی منطقه میباشد که جهت دستیابی به حداکثر میزان عملکرد محصول به دقت صورت بگیرد. از این رو، این آزمایشی به منظور بررسی تاثیر ۱۰ محلول غذایی مختلف Hewitt-) ۱۹۶۶، JONES۱۹۸۳، Hogland and Arnon ۱۹۵۰، STEINER۱۹۸۴، Cooper۱۹۷۹، savvas ۲۰۱۲، Research Centre Soilless، Hochmuth and Hochmuth ۱۹۹۰،Mattson and Peters. ۲۰۱۴، (Jensen and Malter ۱۹۹۵ بر برخی از ویژگی های مورفولوژیکی گوجه فرنگی رقم دافنیس در شرایط گلخانه ای انجام شد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن بود که صفات ارتفاع بوته، طول میانگره و سطح برگ تحت تاثیر نوع محلولهای غذایی موردبررسی قرار گرفتند و موجب اختلاف معنیدار آماری در سطح ۱ درصد شد اما نوع محلول غذایی بر قطر ساقه و میانگین تعداد میوه گوجه فرنگی در خوشه تاثیر معنیداری نداشت. مقایسه میانگین نتایج نیز نشان داد که در محلولغذایی Research Centre Soilless بالاترین ارتفاع و سطح برگ بوته بدست آمد ولی بیشترین طول میانگره در محلول غذایی Cooper۱۹۷۹ بود.

نویسندگان

علی قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، ایران

محمد هدایت

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، ایران

ملک حسین شهریاری

استادیار گروه علوم خاک (تغذیه گیاه)، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، ایران