استفاده از توان واحد جریان رودخانه در بیان تغییرات پارامترهای مورفولوژیکی (منطقه مورد مطالعه: رودخانه کارون )

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 360

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC20_003

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1400

چکیده مقاله:

رودخانه ها به عنوان مهمترین عام ل ایجاد تمدن از ابتدا مورد توجه بشر بوده است و انسان به مرو ر زمان با فعالیت هایی همچون ساخت وساز در رودخانه و سیلاب دشت، شهر نشینی، تغییرات کاربری اراضی و شبکه های آبیاری و زهکشی، رودخانه و محیط پیرامونش را دست خوش تغییرکرده است. این تغییرات انسان ساز منجر به تغییر و نوسا ن در رژیم آب و رسوب رودخانه شده است. مورفولوژی (الگو و ابعاد مجرای) رودخانهمنعکس کننده نوسانات جریان، بار رسوب و در نتیجه تعادل فرآیندهای فرسایشی و رسوبی است. نوسان در دبی آب و بار رسوب رودخانه به صورتمستقیم بر توان جریان رودخانه اثر گذار است و توان جریان رودخانه نیز عاملی موثر بر فر مدهی و شکل هندسی مجرای رودخانه می باشد. مطالعاتپیش رو نشان می دهد که روابط مستخرج مربوط به پارامترهای مورفولوژیکی رودخانه کارون بر اساس توان واحد جریان، از مقبولیت بالایی جهتپیش بینی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه تحت تاثیر فعالیت های انسانی و عوامل طبیعی که نوسانات آب و رسوب را به دنبال دارند، برخوردار است.

نویسندگان

عاطفه ارفع فتح اله خانی

دانشجو دکتری سازه های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیدعلی ایوب زاده

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیدعلی ایوب زاده

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسین شفیع زاده مقدم

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرا ن

حجت میان آبادی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرا ن