علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSOSS-3-1_004

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1400

چکیده مقاله:

         پیدایش و گسترش روزافزون خانوادههایی که در آن زن و شوهر هر دو شاغل و دارای درآمد هستند، از تحولات اجتماعی کشور است. این سبک از زندگی به رغم بهرهمندی از فواید ترکیب نقش، به علت نادیده گرفتن تقسیم کار سنتی در خانواده و نیز پذیرش و ایفای تعهدات بیشتر و جدیدتر، با فشارهایی مواجه است. یکی از این فشارها، تعارض کار- خانواده است که چنانچه رفع نشود، میتواند پیامدهای ناخواستهای بر انسجام اجتماعی و کارکردهای خانواده و نیز عملکرد کاری فرد و بیگانگی از کار داشته باشد. این مقاله ضمن شناسایی عوامل موثر بر تعارض کار- خانواده، به حمایت اجتماعی در کار به عنوان یک منبع انطباق با بیگانگی از کار و تعارض کار- خانواده میپردازد. در این مقاله متغیر وابسته (بیگانگی از کار) در ارتباط با حمایت اجتماعی، انتظارات نقش، ابهام نقش، کنترل بر کار و تعارض کار- خانواده بررسی شده است که در این زمینه از دیدگاههای متفاوتی، همچون: نظریه نقش، نظریه دوکسبری و هیگینز، کارلسون و پرو، کاراسک و بلونر استفاده شده است. پژوهش حاضر، با استفاده از نمونهای با حجم ۴۰۰ نفر، از کارمندان زن متاهل ادارات دولتی شهر اهواز با روش نمونهگیری طبقهای و تصادفی بررسی شده است. نتایج تحقیق به طور کلی حاکی از تایید فرضیهها و انتظارات تحقیق درباره نقش حفاظتی حمایتهای اجتماعی در کار، مقابله و سازگاری با تعارض و نیز اثر تعدیلکننده آن بر بیگانگی از کار است. به طوری که نتایج تحلیل آماری نشان میدهد حمایت اجتماعی در کار از طریق انتظارات نقش کاری، ابهام نقش کاری و تعارض کار- خانواده بر بیگانگی از کار موثر است. همچنین، انتظارات نقش کاری و ابهام نقش کاری از طریق تعارض کار - خانواده بر بیگانگی از کار موثر است. شایان ذکر است که رابطه معنیدار و معکوسی بین کنترل بر کار و بیگانگی از کار وجود دارد.   

نویسندگان

سید عبدالحسین نبوی

دانشگاه شهید چمران اهواز