تاثیر مکمل خوراکی آویشن شیرازی((Zataria multiflora و زنجبیل (Zingiber afficinale) بر شاخص های رشد و تغذیه ای ماهی کپور (Cyprinus carpio)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF08_016

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

چکیده مقاله:

مطالعه حا ضر به منظور برر سی تاثیر مکمل خوراکی آوی شن شیرازی (Zataria multiflora) و پودر زنجبیل (Zingiber afficinale) بر شاخص های رشد و تغذیه ای ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) صورت گرفت. ماهیانی کپورمعمولی با میانگین وزنی و طولی به ترتیب ۱۰۷/۰۸±۰/۵۸ گرم و ۲۰/۰۱±۰/۰۸ سانتی متر به مدت ۳۵ روز تحت آزمایش تغذیه شدند. ۳ تیمار آزمایشی با سه تکرار شامل گروه شاهد (تیمار (۱، اسانس آویش شیرازی (تیمار (۲ و پودر زنجبیل (تیمار (۳ با غلظت ۱۰ گرم به ازاء هر کیلوگرم غذا در نظر گرفته شد. شاخص های رشد و تغذیه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که وزن نهایی ماهی، نرخ رشد ویژه، کارایی تبدیل غذایی و نسبت کارایی چربی اختلاف معنی داری را در بین تیمارهای آزمایشی نشان داد(.(p > ۰/۰۵ کمترین مقدار ضریب تبدیل غذایی در تیمار تغذیه شده با پودر زنجبیل بدست آمد که برابر با ۱/۳۸ بود .(p > ۰/۰۵) طبق یافته های این مطالعه میتوان نتیجه گرفت با استفاده از مکملهای غیر شیمیایی که می تواند نیاز به مصرف داروهای آنتی بیوتیکی را کاهش دهد.

نویسندگان

سیدرحیمه رضوی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی -گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس

حسنا قلیپور کنعانی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی -گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس

محمد فرهنگی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی -گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس

حسین آدینه

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی -گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس