بررسی ریسک در شرکتهای بیمه(مطالعه موردی: بیمه سامان منطقه مازندارن)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF08_320

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ریسک در شرکتهای بیمه(مطالعه موردی: بیمه سامان منطقه مازندارن) یود. در این تحقیق از روش پیمایشی برای پاسخگویی به سوالات تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد شاغل، در بیمه سامان منطقه مازندارن واقع در شهر ساری بود. همچنین روش نمونه گیری در این تحقیق به روش در دسترس بود. برای محاسبه حجم نمونه در این تحقیق از جدول مورگان استفاده شده است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز در این تحقیق از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است. که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان تایید و پایایی پرسشنامه ها نیز توسط آزمون آلفای کرونباخ با ضریب مورد تایید قرار گرفته است. در این تحقیق نتایج و اطلاعات حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی بررسی شد که در بخش توصیفی مشخصه های آماری همچون جداول فراوانی، میانگین، میانه، مد و انحراف معیار آورده شد و در بخش استنباطی به منظور آزمون فرضیات این تحقیق از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدیریت ریسک با عملکرد موسسات بیمه ارتباط معنا دارد وجود دارد و همچنین بین اثر بخشی مدیریت ریسک با عملکرد موسسات بیمه با حضور کمیته ریسک ارتباط معنا دارد وجود دارد.

نویسندگان

مجید مخلصی

استادیار - مدیر مالی موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

مریم بابایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت مالی آموزش عالی روزبهان ساری