نقش فناوری اطلاعات در نظارت و کاهش تخلف و تقلب در صنعت بیمه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 476

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL06_005

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی نقش فناوری اطاعات در نظارت و کاهش تخلف و تقلب در صنعت بیمه انجام شده است. اینپژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیرانو کارکنان شعب بیمه آسیا در کشور می باشد که از این میان، نمونه ای متشکل از ۳۸۴ نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخابشده است. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه ای شامل ۷ بعد و ۳۵ سوال استفاده شدهاست که بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه تدوین شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرارگرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۰/۷ بدست آمد کهنشان میدهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. آزمون کولموگروف-اسمیرنف نشان داد که داده ها از توزیع نرمالپیروی می کنند. برای آزمون فرضیات از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیلنشان داد که فرضیه اصلی تایید می شود یعنی فناوری اطلاعات بر نظارت و کاهش تخلف و تقلب در صنعت بیمه تاثیر دارد.همچنین آزمون فرضیه های فرعی نشان داد که شایستگی کارکنان، انعطاف پذیری فناوری اطلاعات، سازگاری کارکنان با فناوریاطلاعات، بخش بندی، قابلیت و امکانات، و نوین بودن بر نظارت و کاهش تخلف و تقلب در صنعت بیمه تاثیر دارد.

نویسندگان

علیرضا آقاجانی منجیلی

مدیر بیمه های باربری شرکت بیمه آسیا

محمد منصوری حبیب آبادی

معاون مالی پشتیبانی استان اصفهان

محمد قنبری جلفایی

کارشناس خسارت بیمه های مسئولیت حمل و نقل استان اصفهان -شرکت بیمه آسیا