مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSQJ-11-34_001

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: عملکرد و موفقیت ورزشی تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل استرس زای معمول ورزشی قرار می گیرد و ناتوانی در مقابله موثر با این استرس، برای عملکرد و رضایت شخصی ورزشکار زیان بخش است . لذا هدف از این مطالعه، مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی، بر روی ۲۰۰ نفر از ورزشکاران زن و مرد در رشته های فوتبال، والیبال، تکواندو و شنا در شهر کرج انجام شد که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به سه پرسشنامه تاب آوری کانر دیویدسون(۲۰۰۳) و پرسشنامه اضطراب بک ((۱۹۸۸ پاسخ دادند. تحلیل داده ها با آزمونهای آماری توصیفی وتحلیلی آماری مانند رگرسیون و تحلیل واریانس چند متغیری در نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ انجام شد. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که در ورزشکاران دختر انفرادی و گروهی، تاب آوری، پیش بینی کننده اضطراب فراگیر است ولی در پسران قادر به پیش بینی اضطراب فراگیر نیست (P<۰.۰۵). بین اضطراب فراگیر و تاب آوری در دختران و پسران ورزشکار انفرادی و گروهی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد(P>۰.۰۵). بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه نتایج این مطالعه نشاندهنده وجود اضطراب فراگیر در همه ورزشکاران می باشد، یافتن روش هایی برای کاهش اضطراب در عملکرد ورزشکاران و کنترل آن ضروری است. پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی در زمینه شیوه های صحیح افزایش تاب آوری و تحمل اضطراب فراگیر در ورزشکاران برگزار گردد.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: تاب آوری ، اضطراب ، رشته های انفرادی ، رشته های گروهی

نویسندگان