اثربخشی فراشناخت درمانی بر اضطراب امتحان و رویکردهای مطالعه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 374

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE08_105

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1400

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر فراشناخت درمانی بر اضطراب امتحان و رویکردهای مطالعه دانش آموزان بود. روش پژوهش به صورت نیمه تجربی و کاربردی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه مورد استفاده قرار گرفت. برای انتخاب نمونه تعداد ۱۰ نفر از دانش آموزان مراجعه کننده به مرکز مشاوره در شهر خوانسار به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش)۵نفر( و گواه)۵نفر( جایگزین شدند. ازکلیه ی آزمودنی ها با پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی))TAI۱ و رویکردهای مطالعه مارتن و سال جو۲پیش آزمون به عمل آمد. سپس درمان فراشناختی به صورت ده جلسه یک ساعته بر روی گروه آزمایش اجرا شد و نهایتا از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس،تحلیل شدند. یافته های حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون ،در گروه آزمایش و کنترل وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان چنین اظهار نظر کرد که استفاده از فراشناخت درمانی بر بهبود اضطراب امتحان و رویکردهای مطالعه موثر است ، بنابراین تاثیرات زیادی در زمینه ارتقا سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.