سنجش صلاحیت حرفه ای دبیران زیست شناسی استان البرزدر سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 105

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPHE05_081

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف سنجش صلاحیت حرفه ای دبیران زیست شناسی استان البرز انجام شده است. روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی و پیمایشی است. از مرور متون و پیشینه پژوهش ها ۳ مولفه اصلی شناختی، مهارتی و نگرشی) و ۵۰ شاخص استخراج و بر اساس آن پرسشنامه تدوین شد. روایی محتوایی پرسشنامه را اساتید، صاحبنظران و دبیران باتجربه تایید کرده و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ۰/۹۹۵ محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش دبیران زیست شناسی استان البرز به تعداد ۲۵۰ نفر بوده که ۱۵۲ نفر از آنان بر اساس جدول مورگان به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و بر اساس متغیرهای سن، سابقه ی کاری و جنس، مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (تحلیل عامل، t مستقل، اتک متغیره) و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای سن، سابقه کاری و مدرک تحصیلی با صلاحیت حرفه ای رابطه معناداری وجود دارد، ولی بین جنس و صلاحیت حرفه ای رابطه معناداری یافت نشد. همچنین نتایج نشان داد که دبیران زیست شناسی در بعد شناختی از بین مولفه های شناختی، مهارتی و نگرشی، در وضعیتی بالاتر از متوسط قرار دارند.

نویسندگان

سارا برنا

استادیار گروه آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران