بررسی خطاهای زبان آموزان ایرانی در کاربرد حروف اضافه مکانی و زمانی در زبان روسی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 129

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LRR-10-3_012

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1400

چکیده مقاله:

زبان­آموزان ایرانی هنگام فراگیری دستور دشوار زبان روسی با مشکلات متعددی مواجه می شوند. یکی از این مشکلات، تعدد و پیچیدگی حروف اضافه به­خصوص حروف اضافه مکانی و زمانی روسی در مقایسه با فارسی است. زبان­آموزان هنگام کاربرد این حروف اضافه با مشکلات مختلفی روبه­رو می شوند. از آنجا که وظیفه معلم، تسهیل شرایط یادگیری، بهبود روند آموزش و دسته­بندی مطالب بر اساس روال منطقی است، می­بایست در مرحله نخست خطا­های زبان­آموزان را استخراج و مشکلات مورد نظر را بررسی و دلایل بروز آن­ها را کشف کرد تا بتوان در گام بعد راهی برای جلوگیری و یا کاهش آن­ها اندیشید. مهم­ترین هدف این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر تحقیق میدانی بر روی ۱۵۰ زبان­آموز ترم چهار یا «سطح متوسط» دانشگاه علامه طباطبائی(ره) طی دو سال و در فرایند «تدریس»، «آزمون» و «نظرسنجی» انجام گرفته است، این است که با تجزیه و تحلیل داده­ها، خطا­های پر­بسامد زبان­آموزان در کاربرد حروف اضافه مکانی و زمانی روسی طبقه­بندی و دلیل بروز آن­ها تعیین و راهکارهایی برای کاهش آن­ها ارائه شود. از نتایج پژوهش بر­می­آید که پربسامد­ترین خطا­ها در کاربرد حروف اضافه مکانی و زمانی روسی مربوط به تداخل زبان مادری و چند­معنایی حروف اضافه روسی و قابلیت کاربرد حروف اضافه ساده روسی با چند حالت دستوری است. راهکارهایی نیز برای کاهش خطاها ارائه شده که مهم­ترین آن­ها، قرار دادن درس حروف اضافه در سرفصل آموزشی دوره کارشناسی زبان روسی در ایران و آموزش اندیشیدن به زبان روسی به جای ترجمه اندیشه­های فارسی است.  

کلیدواژه ها:

Keywords: Preposition ، spatial and temporal prepositions ، Persian language ، Russian language ، error ، Iranian learners. ، واژه های کلیدی: حرف اضافه ، حروف اضافه مکانی و زمانی ، زبان فارسی ، زبان روسی ، خطا ، زبان آموزان ایرانی.

نویسندگان

مهنوش اسکندری

Assistant Professor of Russian Language Teaching- Allameh Tabatabaei University- Tehran-Iran.

علی سعیدی

Ph.D. in Russian Language Teaching – University of Tehran – Tehran –Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • • Арбузова, И, И. (۲۰۱۱). “Разъяснение грамматических функций русских пространственных ...
 • • Бодуэн де Куртенэ (۱۹۶۳). Избранные труды по общему языкознанию. ...
 • • Виноградов, В.В. (۱۹۶۰). Грамматика русского языка Т.۱, Фонетика. Морфология. ...
 • • Гареева, Л. М. (۲۰۱۱). “Синонимические и вариационные отношения пространственных ...
 • • Давыдов, В.В. (۱۹۹۶). “Проблема обобщения в трудах Л.С. Выготского”. ...
 • • Захраи, Хасан, Хеммат-заде, Шахрам. (۲۰۰۸). “Проблема перевода персидских предлогов ...
 • • Зизаний, Л. И. (۱۵۹۸). Грамматика славенская. Вильно ...
 • • Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. (۱۹۹۰). Занимательно о ...
 • • Лагута Н.В., Самойленко Т.В. (۲۰۱۵). “Изучение пространственных предлогов на ...
 • • Макаренко, Ф. Д. (۲۰۱۶). “Роль, место и частота употребления ...
 • • Одинцова И. В., Малашенко Н. М. и др. (۲۰۰۸). ...
 • • Пруссакова, Е. М. (۲۰۰۲). Система производных предлогов современного русского ...
 • • Розенталь Д. Э. (۲۰۱۱). Русский язык, Орфография и пунктуация. ...
 • • Смотрицкий, М. (۱۶۱۹). Грамматика славенския правильное синтагма. Евье ...
 • • Шведова, Н. Ю. (۱۹۸۰). Русская грамматика Т. ۱. Москва: ...
 • • Ярцева, В. Н. (۱۹۹۰). Лингвистический энциклопедический словарь, Москва: Современная ...
 • • Corder, S. P. (۱۹۶۷). "The significance of learner’s errors". ...
 • • Ahmadi, Mireila and Shlir Ibrahim Sharifi, (۲۰۱۰), “The study ...
 • • Arbuzova, I. I. (۲۰۱۱). “Explaining the grammatical functions of ...
 • • Baudouin de Courtenay, (۱۹۶۳), Selected Works on General Linguistics. ...
 • • Bondarenko, V.S. (۱۹۶۱). Prepositions in Modern Russian. Moscow: Uchpedgez. ...
 • • Corder, S.P. (۱۹۶۷). “The significance of learner’s errors”. International ...
 • • Davydov, V.V. (۱۹۹۶). “The problem of generalization in the ...
 • • Els, T. V. (۱۹۹۳). Applied Linguistics , The Learning ...
 • • Gareeva, L.M. (۲۰۱۱). “Synonymous and variation relations of spatial ...
 • • Homayun Farrokh, A.R. (۱۹۸۵). Comprehensive Grammar of Persian Language. ...
 • • Hosseini, A. & Kh. Torkashvand, (۲۰۱۱), “Word formation, semantic, ...
 • • Hosseini, A. & V. Rezvani, (۲۰۱۲), “Prepositions in uncoordinated ...
 • • Hosniyan, H. (۱۹۸۷). “Problem of interference in foreign language ...
 • • Ivanova, V. A., Potikha, Z. A., Rosenthal, D. E. ...
 • • Kazemi, F. (۲۰۱۲). “Analysis of grammatical errors of Lak-speaking ...
 • • Laguta N.V. & T.V. Samoilenko, (۲۰۱۵), “The study of ...
 • • Makarenko, F. D. (۲۰۱۶). “The role, place and frequency ...
 • • Odintsova, I. V. & N. M.Malashenko et. al. (۲۰۰۸). ...
 • • Papi, A. & M. Khaghani Isfahani, (۲۰۱۷), “Error analysis ...
 • • Prussakova, E.M. (۲۰۰۲). “The System of Derivative Prepositions of ...
 • • Rayevskaya, M. V. (۲۰۱۴). “Theoretical problems of studying prepositions ...
 • • Rosenthal, D. E. (۲۰۱۱). Russian Language, Orthography and Punctuation. ...
 • • Shafaei, A. (۱۹۸۴). Scientific Principles of Persian Grammar. Tehran: ...
 • • Shvedova, N. J. (۱۹۸۰). Russian Grammar. T.۱. Moscow: Nauka. ...
 • • Smotrytskiy, M. (۱۶۱۹). Slavonic Grammar with Correct Syntax. Jevje. ...
 • • Vafaei, S. (۱۹۷۶). “Prepositions in modern Persian: their usages ...
 • • Valipour, A. R. & M. J. Ahaste, (۲۰۱۱), “The ...
 • • Vinogradov, V.V. (۱۹۶۰). Grammar of the Russian Language. T.۱, ...
 • • Yartseva, V.N. (۱۹۹۰). Linguistic Encyclopedic Dictionary. Moscow: Sovremennaja Encyclopedia. ...
 • • Zahraei, H & Sh. Hemmat-zade, (۲۰۰۸), “The problem of ...
 • • Zizaniy, L.I. (۱۵۹۸). Slavonic Grammar. Vilnius. [In Russian] ...
 • • احمدی، میریلا و شلیر ابراهیم شریفی (۱۳۸۹). « بررسی ...
 • • الس، تئووان و همکاران (۱۳۷۲). زبان شناسی کاربردی: یادگیری ...
 • • پاپی، علی و محمد خاقانی اصفهانی (۱۳۹۶). «تحلیل خطاهای ...
 • • حسنیان، حسین (۱۳۶۶). «مسئله تداخل در یادگیری زبان خارجی». ...
 • • حسینی، امیر و خسرو ترکاشوند (۱۳۹۱). «ویژگی های ساخت ...
 • • حسینی، امیر و وجیهه رضوانی (۱۳۹۲). «حروف اضافه در ...
 • • شفائی، احمد (۱۳۶۳). مبانی علمی دستور زبان فارسی. تهران: ...
 • • کاظمی، فروغ (۱۳۹۲). «تحلیل خطاهای دستوری فارسی آموزان لک ...
 • • وفائی، سید (۱۳۵۵). «حروف اضافه در زبان فارسی معاصر ...
 • • ولی پور، علی رضا و محمدجواد آهسته (۱۳۹۲). «ویژگی ...
 • • همایونفرخ، عبدالرحیم (۱۳۶۴). دستور جامع زبان فارسی. ج ۶. ...