بررسی تاب آوری صنعت بیمه ایران در شرایط شوک های اقتصادی ناشی از ریسک های نوظهور

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 369

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET10_080

تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1400

چکیده مقاله:

تاب آوری قدرت و توان یک سیستم جهت کاهش یا حل بحران و شوک و سازماندهی مجدد در حالی که متحمل تغییر شده، تعریف می شود. به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخورهای یکسانی را حفظ کند. در این مطالعه به بررسی تاب آوری صنعت بیمه ایران در شرایط شوک اقتصادی از روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی الگوهای پنل و مدل پایه ای استفاده شده است و نتایج ذیل حاصل شده است: متغیر اثرگذاری ضریب خسارت بر تاب آوری شرکتهای بیمه منفی و معنادار است. متغیر نسبت جاری بر تاب آوری شرکتهای بیمه اثر مثبت دارد. متغیر اثرگذاری نسبت ذخایر بر تاب آوری شرکتهای بیمه منفی و معنادار است. متغیر اثرگذاری نسبت مالکانه بر تاب آوری شرکتهای بیمه مثبت و معنادار است و اثرگذاری تورم بر تاب آوری شرکتهای بیمه مثبت و معنادار می باشد.

نویسندگان

حسین حسینی

قائم مقام شرکت بیمه دانا

مهدی احراری

دکتری اقتصاد، مدیر آموزش، پژوهش و توسعه شرکت بیمه دانا

عبدالله (امید) نجار فیروزجائی

دکتری اقتصاد، کارشناس مدیریت آموزش، پژوهش و توسعه شرکت بیمه دان ا