رجوع از اقرار کیفری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 187

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LAWRS-24-94_007

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

چکیده مقاله:

متهمین در دعاوی کیفری گاه از اقرار خود بر می گردند و به همین جهت نظام های حقوقی حسب مبانی خود نسبت به اعتبار چنین رجوعی رویکردهای مختلفی را اتخاذ نموده اند. مذاهب فقهی نسبت به آثار مترتب بر رجوع از اقرار دیدگاه همسانی ندارند و همین اختلاف در مواضع آثار خود را در نظام های حقوقی کشورهای متاثر از حقوق اسلامی بر جای نهاده است.در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی ضمن واکاوی نگرش فقهی پیرامون مساله مزبور و بازتاب آن در حقوق کشورهای مسلمان، رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را نسبت به این مساله بر اساس مبانی فقه امامیه مورد بررسی قرار داده و مشخص می گردد از یک سو مخالفت با اثرگذاری رجوع از اقرار در سرقت موجب حد و از سوی دیگر تعیین حد جلد و حبس تعزیری برای متهمینی که در جرایم موجب حد رجم و قتل از اقاریر خود بر می گردند در سیاست تقنینی کیفری قابل دفاع نمی باشد.

نویسندگان

روح الله اکرمی

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • الف( منابع فارسی۰ .دادگستری جمهوری اسالمی ایرران، پاساخ و ساواالت ...
 • ب( منابع عربی۵ .ابنادریس حلی، محمد، السرائر، جلد۱ ،قم: موسسه ...
 • ۱ .ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، المه ب، جلد۵ ،قم: دفتر ...
 • ۰ .ابن حزم االندلسی، علی، المحلی باآلثار، جلد۴ ،بیروت: دارالکتب ...
 • ۰ .ابنحمزه طوسی، محمد، الوسیله، قم: کتابخانه آیتاهلل مرعشی، ۰۰۱۸ق ...
 • ۶ .ابن زهره حلبی،حمزه، غنیه النزوع، قم: موسسه امام صادق ...
 • ۴ .ابنسعید حلی، یحیی، الجامع للشرائع، قم: موسسه سیدالشهداء العلمیه،۰۰۱۰ ...
 • ۸ .ابن عابدین، محمردامین، رد المحتاار علای الادر المختاار ، ...
 • ۲ .ابن قدامه مقدسی، عبداهلل، المغنی، بیروت: بیت االفکار الدولیه، ...
 • ۰۱ .ابن قیم الجوزیه، محمد، اعالم الموقعین، جلد۵ ،بیروت: دارالکتب ...
 • ۰۰ .ابن المنذر النیسابوری، محمد، االقناع، جلد۰ ،بیروت: دارالکتب العلمیه،۰۲۲۴م ...
 • ۰۵ .انصرراری، شرریخ مرتضرری، المکاسااب، جلررد۱ ،قررم: کنگررره جهررانی بزرگداشررت ...
 • ۰۱ .تبریزی، میرزا جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم: دفتر ...
 • ۰۰ .تنوخی، زینالدین، الممتع، جلد۰ ،مکه مکرمه: مکتبه االسدی، ۰۰۵۰ق ...
 • ۰۰ .حسونه،بدریه عبدالمنعم، شرح قانون االثباات االساالمی الساودانی و تطبیقاتاهالقضائیه، ...
 • فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره ۹۴ رجوع از اقرار کیفری۰۶ .حفناوی، ...
 • ۰۴ .حلبی،ابیالصالح، الکافی، اصفهان: کتابخانه حضرت امیرالمومنین امام علی علیره ...
 • ۵۱ .خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، جلد۴ ،قم: موسسه اسماعیلیان، ...
 • ۵۰ .دسوقی، شمسالدین محمد، حاشیه الدسوقی، جلد۰ ،قاهره: دار احیاءالکتب ...
 • ۵۵ .رملی، محمد، نهایه المحتاج، جلد۴ ،بیروت: دارالفکر،۰۰۱۰ق ...
 • ۵۱ .سلیمان، یاسر عریف، جریمه الزنا الحدیه فی ضوء احکام ...
 • ۵۰ .شمس، محمود، الموسوعه العربیه لالجتهادات القضائیه الجزائیه، جلرد ۵۰ ...
 • ۵۰ .صافی گلپایگرانی، لطرف اهلل، جاامع االحکاام ، جلرد ۵ ...
 • ۵۶ .طوسی، محمدبن حسن، النهایه، بیروت: دارالکتاب العربی،۰۰۱۱ق ...
 • ۵۴ .عاملی، محمرد برن حسرن، وساائل الشایعه ، جلرد ۵۸ ...
 • ۵۸ .غریانی، صادق عبدالرحمن، مدونه الفقه المالکی، جلد۰ ،بیروت: موسسه ...
 • ۵۲ .فخرالمحققین حلی، ابوطالب محمد، ایضاح الفوائد، جلد۰ ،قم: اسماعیلیان، ...
 • ۱۱ .قرافی،ابیالعباس احمد، الفروق، جلد۰ ،بیروت: دارالکتب العلمیه، ۵۱۱۲م ...
 • ۱۰ .کرکی، نورالدین علی، جامع المقاصد، جلد۲ ،قم: موسسه آلالبیت ...
 • ۱۵ .ماوردی، ابوالحسن علی، الحاوی الکبیر، جلد۰۱ ،بیروت: دارالکتب العلمیه، ...
 • فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره ۹۴ رجوع از اقرار کیفری۱۱ .مجلسی، ...
 • ۱۰ .مرداوی، ابیالحسن علی، االنصاف، جلد۰۱ ،بیروت: دارالکتب العلمیه، ۵۱۰۵م ...
 • ۱۰ .مرعشی نجفی، سید شهابالدین، السرقه علی ضوء القارآن و ...
 • ۱۶ .منتظری،حسینعلی، رساله استفتائات، جلد۱ ،قم: ارغوان دانش، ۰۱۸۸ش ...
 • ۱۴ .موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، جلد۰ ،قم: ...
 • ۱۸ .موسوی خمینی، سید روحاهلل، تحریرالوسیله، جلد۵،قم: دارالعلم،بیتا ...
 • ۱۲ .موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلرد ۰۰ ...
 • ۰۱ .نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم، جلد۰۰ ،بیروت: دار احیاء التراث العربی، ...
 • ۰۰ .نسایی، احمد بن شعیب، السنن الکبری، جلد۶ ،بیروت: موسسه ...
 • ۰۵ .نفراوی االزهری،احمد، الفواکه الدوانی، جلد۵ ،بیروت: دارالکتب العلمیه، ۰۲۲۴م ...
 • ۰۱ .نووی، محییالدین یحیی، المجموع، جلد۵۱ ،بیجا: دارالفکر، بیتا ...
 • مقاله۰۰ .عو ، محییالدین، رجوع المتهم عان االقارار الصاادر مناه ...
 • ۰۰ .نور، محمد سلیمان، اثر الرجوع عن االقرار فی الفقه ...
 • ج( منابع انگلیسی۴۸. Council of Islamic Ideology. Interim Report on ...
 • Islamabad: Council of Islamic Ideology. ۲۰۱۹ ...
 • Ostien, Philip. Sharia Implementation in Northern Nigeria ۱۹۹۹-۲۰۰۶: Asource- book. ...
 • Peters, Ruud. The reintroduction of Islamic criminal law in NorthernNigeria. ...
 • Weimann, Gunnar J. Islamic Criminal Law in Northern Nigeria:Politics, Religion, ...
 • نمایش کامل مراجع