تاثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژنهای κB-NF و α-TNF بافت هیپوکامپ مغز موشهای صحرایی نر

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 282

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OEPPA-11-1_006

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف:هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژنهای κB-NF و α-TNF هیپوکامپمغز موشهای صحرایی نر بود.روشها: بیست و چهار موش صحرایی نر ویستار )با میانگین توده بدنی ۹۷/۲۶±۲۹/۲۷۹ گرم( بهطور تصادفی در چهار گروه: الف-بدون تمرین و بدون قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه؛ ب- تمرین هوازی؛ ج- قرار گرفتن در معرض ذرات؛ ود- تمرین و با قرار گرفتن در معرض ذرات کربن سیاه قرار گرفتند. برای قرار دادن حیوانات در معرض ذرات کربن سیاه با قطرکمتر از ۱۰ میکروناز دستگاه تزریق ذرات و اتاقک استفاده شد. مدت تمرین هوازی با ۵۰ درصد سرعت بیشینه هر گروه ۴ هفتهبود و ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و قرارگیری در معرض ذرات کربن سیاه حیوانات قربانی شدند. با استفاده از روشPcr-time Real بیان ژن κB-NF و α-TNF در بافت هیپوکامپ موشها ارزیابی شد. برای تعیین معنادار بودن تفاوت بین گروههااز تحلیل واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.نتایج: تفاوت معناداری بین گروههای الف و ب )۰۰۱/۰=P ،)الف و د )۰۰۳/۰=P )در مقدار α-TNF وجود داشت. تفاوت معنادارینیز بین گروههای الف و ب )۰۰۸/۰=P )در مقدار κB-NF دیده شد.نتیجهگیری: چهار هفته تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه باعث تعدیل عوامل التهابی κB-NF و α-TNF میشود. بهنظر میرسد این تغییرات در بخشی با کاهش خطر ابتال به بیماریهای عصبی مغزی همراه باشد.

نویسندگان

بتول رضایی سراجی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حمید آقا علی نژاد

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

رضا قرخانلو

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

معصومه ابتکار

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محمد فشی

گروه علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

بهزاد پاکراد

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اکرم کریمی اصل

دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Seinfeld JH, Pandis SN. Atmospheric chemistryand physics: from air pollution ...
 • Fashi M, Alinejad HA, Mahabadi HA. The effectof aerobic exercise ...
 • Calixto JB, Campos MM, Otuki MF, Santos AR ...
 • Anti-inflammatory compounds of plant origin ...
 • Part II. Modulation of pro-inflammatorycytokines, chemokines and adhesionmolecules. Planta medica. ...
 • Plummer LE, Smiley-Jewell S, Pinkerton KE ...
 • Impact of air pollution on lung inflammationand the role of ...
 • International Journal of Interferon, Cytokineand Mediator Research. ۲۰۱۲;۴(۱):۴۳-۵۷ ...
 • van Berlo D, Albrecht C, Knaapen AM, CasseeFR, Gerlofs-Nijland ME, ...
 • Comparative evaluation of the effects of shortterm inhalation exposure to ...
 • Bihaqi SW, Singh AP ,Tiwari M ...
 • Supplementation of Convolvulus pluricaulisattenuates scopolamine-induced increasedtau and Amyloid precursor protein ...
 • Hormetic effects of regular exercise in aging:correlation with oxidative stress. ...
 • ۲۰۰۷;۳۲(۵):۹۴۸-۵۳ ...
 • Kinney PL. Interactions of Climate Change, AirPollution, and Human Health. ...
 • Cotman CW, Berchtold NC, Christie L-A ...
 • Exercise builds brain health: key roles ofgrowth factor cascades and ...
 • Trends in neurosciences. ۲۰۰۷;۳۰(۹):۴۶۴-۷۲ ...
 • Morgan JT, Chana G, Pardo CA, Achim C,Semendeferi K, Buckwalter ...
 • Proceedings of the National Academy ofSciences. ۲۰۰۹;۱۰۶(۳۰):۱۲۴۰۶-۱۱ ...
 • Bauer AK, Rondini EA, Hummel KA, Degraff LM,Walker C, Jedlicka ...
 • CALDERon-GARCIDUEnas L, Reed W,Maronpot RR, Henriquez-Roldán C, DelgadoChavez R, CALDERon-GARCIDUEnas ...
 • Brain inflammation and Alzheimer's-likepathology in individuals exposed to severe airpollution. ...
 • Air pollution is associated with brainstemauditory nuclei pathology and delayedbrainstem ...
 • International Journal of DevelopmentalNeuroscience. ۲۰۱۱;۲۹(۴):۳۶۵-۷۵ ...
 • Akira S, Takeda K. Toll-like receptor signalling ...
 • Nature reviews immunology. ۲۰۰۴;۴(۷):۴۹۹ ...
 • Daigle CC, Chalupa DC, Gibb FR, Morrow PE,Oberdörster G, Utell ...
 • Ultrafine particle deposition in humans duringrest and exercise. Inhalation toxicology. ...
 • Dishman RK, Berthoud HR, Booth FW, CotmanCW, Edgerton VR, Fleshner ...
 • Neurobiology of Exercise. Obesity,۲۰۰۶, ۱۴ (۳),۱۹. Fonken LK, Xu X, ...
 • ۲۰۱۱;۱۶(۱۰):۹۸۷ ...
 • Pedersen BK. The anti-inflammatory effect ofexercise: its role in diabetes ...
 • Kargarfard M, Poursafa P, Rezanejad S,Mousavinasab F. Effects of exercise ...
 • International journal of preventive medicine ...
 • ۲۰۱۱;۲(۳):۱۴۵ ...
 • Campbell ME, Li Q, Gingrich SE, MacfarlaneRG, Cheng S. Should ...
 • Sharman JE. Clinicians prescribing exercise: isair pollution a hazard? Medical ...
 • Vieira RdP, Toledo AC, Silva LB, Almeida FM,Damaceno-Rodrigues NR, Caldini ...
 • Anti-inflammatory effects of aerobic exercisein mice exposed to air pollution. ...
 • Kelly F, Fussell J. Air pollution and airwaydisease. Clinical & ...
 • ۲۰۱۱;۴۱(۸):۱۰۵۹-۷۱ ...
 • Rosenlund M, Forastiere F, Porta D, De SarioM, Badaloni C, ...
 • Gold MJ, Hiebert PR, Park HY, Stefanowicz D,Le A, Starkey ...
 • Gleeson M, Bishop NC, Stensel DJ, Lindley MR,Mastana SS, Nimmo ...
 • Nichol KE, Poon WW, Parachikova AI, CribbsDH, Glabe CG, Cotman ...
 • ۲۰۰۸;۵(۱):۱۳ ...
 • Xu X, Yavar Z, Verdin M, Ying Z, Mihai G,Kampfrath ...
 • Fisher G, Hyatt TC, Hunter GR, Oster RA,Desmond RA, Gower ...
 • Circulation. ۲۰۰۲;۱۰۵(۷):۸۰۴-۹ ...
 • نمایش کامل مراجع