آسیب شناس آموزش در رشته مرمت آثار تاریخی در مراکز دانشگاهی کشور و چالش های پیش روی اساتید در این رشته

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 350

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CARAEE01_016

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1400

چکیده مقاله:

با گذشت چهار دهه از شروع آموزش آکادمیک در رشته مرمت آثار تاریخی در مراکز دانشگاهی کشور، مشکلاتو معضلات بسیاری در امر آموزش این رشته علمی، هنری و فنی وجود دارد که متخصصان و مدرسان فعال درامر آموزش این رشته را که زیر مجموعه گروه هنر و معماری است با چالش های بسیاری روبرو ساخته است.جوان و وارداتی بودن این رشته هنری از یک سو و روند طولانی و چگونگی ورود آن در عرصه آموزش آکادمیکدر مراکز دانشگاهی کشور از سوی دیگر و ساختار میان رشته ای و چند تخصصی آن موجب شده است کهبرنامه ریزی آموزشی برای چنین رشته ای بدون در نظر گرفتن علوم و دانش های مرتبط با آن، به سرفصل آموزشیو برنامه درسی منجر گردد که با نگرشی تک بعدی و تک رشته ای تدوین و به دلیل وجود ضعف های بسیاری کهدر ساختار و محتوی آموزشی آن وجود دارد، مشکلات بسیاری را به لحاظ آموزشی برای مدرسان و نیز دانشجویاناین رشته پدید آورد. ارائه و اجرای چنین برنامه و نظام آموزشی در طی چهار دهه گذشته در حوزه مرمت آثارتاریخی در دانشگاه های مختلف کشور، بدون توجه به تغییرات و پیشرفت های موجود در عرصه نظر و عمل درحوزه مرمت آثار تاریخی، موجب شده است که دانش آموختگان این رشته، به ویژه در عرصه مهارت های فنی،اجرایی و مدیریتی در سطح قابل قبولی نباشند. در این پژوهش پس از بیان ضرورت و اهمیت پرداختن بهآسیب شناسی امر آموزش در رشته مرمت آثار تاریخی و بیان مسئله تحقیق، پیشینه پژوهش های انجام شده دراین حوزه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و سپس روش تحقیق به کار رفته در انجام این پژوهش معرفیو بخش بعدی، یافته های پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان نتیجه گیری نهایی حاصل ازاین تحقیق ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مسعود باتر

استادیار گروه حفاظت و مرمت آثار تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران