بررسی تاثیر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی با میانجی گری شادی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی هما)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 190

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB08_107

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

موضوع این تحقیق بررسی تاثیر هوش عاطفی بر فرسودگی شغلی با میانجی گری شادی سازمانی در شرکت هواپیمایی هما است. این پژوهش از نظر هدف پژوهشی کاربردی محسوب شده است و ماهیت این تحقیق توصیفی پیمایشی است. از روش میدانی و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده شده است. روایی پرسشنامه به دلیل استفاده از پرسشنامه مونجو و مناشکی (۲۰۱۸) و تایید اساتید و پایایی پرسشنامه با احتساب آلفای کرونباخ بالای ۰/۷ مورد تایید قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت هواپیمایی هما به تعداد ۵۰۰ نفر و نمونه آماری طبق جدول مورگان ۲۱۷ نفر است. تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هوش عاطفی بر فرسودگی شغلی با میانجی گری شادی سازمانی در شرکت هواچیمایی هما تاثیر دارد. هوش عاطفی بر شادی سازمانی در شرکت هواپیمایی هما تاثیر دارد. شادی سازمانی بر فرسودگی شغلی در شرکت هواپیمایی هما تاثیر دارد ولی هوش عاطفی بر فرسودگی شغلی در شرکت هواپیمایی هما تاثیر ندارد.

نویسندگان

رویا زمانی کاوه

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب