تبیین رابطه سرمایه فکری با جذب منابع مالی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان مازندران)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 284

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB08_068

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین رابطه سرمایه فکری با جذب منابع مالی در شعب بانک ملت استان مازندران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستکی بوده و جامعه آماری کارکنان شعب بانک ملت استان مازندران به تعداد ۱۴۰ نفر می باشند که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی با تخصیص متناسب ۱۰۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس (۱۹۹۸) با پایایی ۰/۸۶۳ و همچنین پرس شنامه جذب منابع مالی رازانی (۱۳۸۲) با پایایی ۰/۸۸۷ می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین سرمایه فکری و هر سه مولفه آن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) با جذب منابع مالی در شعب بانک ملت استان مازندران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق به مدیران شعب بانک ملت استان مازندران پیشنهاد شد، به تقویت عواملی از قبیل سرمایه انسانی (آموزش و تشویق افراد داخل سازمان برای انجام درست وظایفشان)، سرمایه ساختاری (تقویت همه ذخایر غیرانسانی در سازمان مانند نرم افزارهای اختصاصی، برنامه های کاپیوتری، دستورالعمل های اجرایی، استراتژی ها و برنامه های اجرایی) و سرمایه ارتباطی (تقویت روابط با مشتریان و گروه های مختلف بیرون از محیط سازمان) بپردازند تا جذب منابع افزایش یابد.

کلیدواژه ها:

سرمایه فکری ، جذب منابع مالی ، شعب بانک ملت مازندران

نویسندگان

خدیجه نوری نژاد

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، بودجه و مالیه عمومی

اعظم حاجی آقاجانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس