اثر نانو ذره اکسید روی بر جوانه زنی و محتوای پروتئین دانه رست های گیاه ماش (Vigna radiata)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 272

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOCONF21_0122

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

نانوذرات کاربردهای جدیدی در شاخه های مختلف علوم از جمله بیوتکنولوژی و کشاورزی پیدا کرده اند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی( ( ZnO بر رشد و محتوای پروتئین کل دانه رست های گیاه ماش در شرایط در شیشه انجام شد. بذرهای گیاه ماش در محیط MS حاوی ۶ غلظت مختلف نانو ذره اکسید روی ( ۰،۱۰،۲۰،۴۰،۸۰،۱۶۰ پی پی ام ) با سه تکرار کشت شدند . دانه رست ها ۷ روز پس از جوانه زنی برداشت و از نظر فاکتورهای رشد (طول و زیست توده تازه) و میزان پروتئین کل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در حالی که در غلظت های پایین نانوذرات اکسید روی ۲۰-۰) پی پی ام ) افزایش طول دانه رست ها مشاهده شد، در غلظت های بالاتر ( ۴۰-۱۶۰ پی پی ام)کاهش طول دانه رست ها ثبت شد. شایان ذکر است که با افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی، وزن تر دانه رست ها به طور معنی داری کاهش یافت. نانوذرات روی همچنین منجر به افزایش محتوای پروتئین در تمام غلظت ها شد. به طور کلی، مهار جوانه زنی و کاهش زیست توده دانه رست ها را می توان نشانه ای از شرایط تنش تحمیل شده توسط نانوذرات اکسید روی دانست. برای روشن شدن مکانیسم تاثیر نانوذرات روی در تغذیه و فیزیولوژی گیاه ، تجزیه و تحلیل بیشتری در دست انجام است.

نویسندگان

منا صراحی نوبر

گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران،

طوبی دلداری

گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران،

زهرا ناظم بکایی

گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران،

علی مهدی نیا

گروه علوم زیستی دریا، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی ایران