اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرحواره های ناسازگار اولیه مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 294

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC01_006

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرحواره های ناسازگار اولیه مادران دارای کودکمبتلا به سرطان بوده است. جامعه آماری پژوهش تمامی مادران دارای کودک مبتلا بیماری سرطان مراجعه کننده بهبیمارستان مفید منطقه ۳ تهران می باشد. نمونه گیری براساس روش نمونه گیری در دسترس از بین تمامی مادران دارایکودک مبتلا به سرطان مراجعه کننده بیمارستان مفید منطقه ۳ تهران (آبان و آذر ۹۸ ) که واجد ملاک های لازم جهتشرکت در پژوهش بدین صورت که ۳۰ نفر از مادران که واجد ملاک های مشمول بودند در جریان پژوهش قرار گرفته و درصورت موافقت، فرم رضایت را امضا و به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی ( ۱۵ نفر) و گروهکنترل ( ۱۵ ) قرار داده شد. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی است که با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بههمراه گروه کنترل می شود. نتایج نشان داد که نمرات طرحوارههای ناسازگار اولیه در گروه آزمایش و کنترل تفاوتمعناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، طرحواره های ناسازگار ، مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

نویسندگان

فرنوش عبداللهی سیاهکلده

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

وحید خوش روش

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن