اثرات محیط شرطی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تیمار شده با مهارکننده آنزیم فسفودی استراز بر غلظت سرمی کلسیم و فسفر در موشهای صحرائی نر

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 851

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCBCN04_055

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: محیط شرطی، مایع استحصال شده از محیط کشت سلولها میباشد که شامل پروتئین های خارج سلولی ماتریکس، متابولیتها و فاکتورهای رشد مترشحه از سلولهاست. امروزه از محیط شرطی بعنوان جایگزین سلولهای بنیادی جهت کنترل عوارض بیماریها استفاده میشود. تاکنون تاثیر محیط شرطی بر غلظت الکترولیتهای سرم مشخص نشده است. در مطالعه حاضر اثرات محیط شرطی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تیمار شده با مهارکننده فسفودی استراز، کافئین، بر غلظت سرمی کلسیم و فسفر بررسی شد. مواد و روشها: در این پژوهش ۲۰ راس موش صحرائی نر با وزن ۱۹۰± ۲۰g استفاده شد. سلولهای بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان دو موش استخراج شد. هجده راس موش به سه گروه شش تائی دریافت کننده سالین، محیط شرطی (MSC-CM)، محیط شرطی سلولهای تیمار شده با کافئین(MSC-CCM) ۰/۵ʽM تقسیم شدند. محلولها سه بار در طول دوره تیمار ۴۲) روز) بمیزان ۰/۱ml بصورت داخلصفاقی تزریق شدند. ۱۴ روز پس از آخرین تزریق غلظت سرمی کلسیم و فسفر اندازه گیری گردید.یافته ها: تجویز MSC-CM سبب کاهش معنیدار (P<۰/۰۵) غلظت سرمی کلسیم و فسفر در مقایسه با موشهای سالین گردید. تزریق MSC-CCM غلظت سرمی کلسیم و فسفر را در مقایسه با گروه MSC-CM بطور معنیدار افزایش داد. اختلاف بین گروه های MSC-CCM و سالین معنیدار نبود .(P>۰/۰۵)نتیجه گیری: محیط شرطی سلول های بنیادی مزانشیمی سبب کاهش غلظت سرمی کلسیم و فسفر شد. تیمار سلولها در مرحله کشت با کافئین سبب بهبود این فاکتورها گردید. احتمالا این تغییرات ناشی از تاثیر فاکتورهای مترشحه از سلولهای بنیادی بر میزان هورمونهای تنظیم کننده کلسیم و فسفر و میزان جذب یا دفع یونها بوده است.

نویسندگان

رقیه حسینی لور

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی،

فرین بابائی بالدرلو

استادیار فیزیولوژی جانوری، دانشگاه ارومیه دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

معصومه مرادی ازرلو

استادیار پاتولوژی، دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی

سیدمیثم ابطحی فروشانی

دانشیار ایمونولوژی، دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه میکروبیولوژی