تاثیر بازی سازی در تبلیغات بر مشارکت برند در میان مشتریان فروشگاه هایپراستار شهر تهران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 387

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF05_004

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق تاثیر بازی سازی در تبلیغات بر مشارکت برند در میان مشتریان فروشگاه هایپراستار شهر تهران است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از حیث روش نیز توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان باشگاه هایپراستار در شهر تهران که تعداد آنها نامشخص و لذا حجم نمونه ۳۸۴ نفر و روش نموه گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات اطلاعات پرسشنامه استاندارد ۳۰ سوالی استاندارد است. در ارتباط با روایی از آزمون cvr و در ارتباط با پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن به ترتیب ۰/۷۵۸ و ۰/۷۷۹ به دست آمد. در ادامه از آزمون k-s و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بازی سازی در تبلیغات بر مشارکت برند در میان مشتریان فروشگاه هایپر استار شهر تهران تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

بازی سازی در تبلیغات ، مشارکت برند ، مشتریان فروشگاه هایپراستار شهر تهران

نویسندگان

سیدمحمدعلی دربندی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی، دانشگاه شهید بهشتی تهران