CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر بازی سازی در تبلیغات بر مشارکت برند در میان مشتریان فروشگاه هایپراستار شهر تهران

عنوان مقاله: تاثیر بازی سازی در تبلیغات بر مشارکت برند در میان مشتریان فروشگاه هایپراستار شهر تهران
شناسه ملی مقاله: EMECONF05_004
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمحمدعلی دربندی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق تاثیر بازی سازی در تبلیغات بر مشارکت برند در میان مشتریان فروشگاه هایپراستار شهر تهران است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از حیث روش نیز توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان باشگاه هایپراستار در شهر تهران که تعداد آنها نامشخص و لذا حجم نمونه ۳۸۴ نفر و روش نموه گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات اطلاعات پرسشنامه استاندارد ۳۰ سوالی استاندارد است. در ارتباط با روایی از آزمون cvr و در ارتباط با پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن به ترتیب ۰/۷۵۸ و ۰/۷۷۹ به دست آمد. در ادامه از آزمون k-s و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بازی سازی در تبلیغات بر مشارکت برند در میان مشتریان فروشگاه هایپر استار شهر تهران تاثیر دارد.

کلمات کلیدی:
بازی سازی در تبلیغات، مشارکت برند، مشتریان فروشگاه هایپراستار شهر تهران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1259047/