نقش قدرت اصالت برند شخصی بازیکنان فوتبال به وفاداری به فوتبال

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 286

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTBCNF04_030

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش قدرت اصالت برند شخصی بازیکنان فوتبال به وفاداری به فوتبال بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را هواداران باشگاه های ورزشی استقلال و پرسپولیس تشکیل می دهند. نمونه آماری با توجه به تعداد مشتریان به تعداد ۳۸۴ نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. در بخش ابزار جمع آوری اطلاعات، با توجه به هدف تحقیق، برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه های استاندارد اصالت برند شخصی هوانگ و کمینو۲۰۱۱ با ۴ گویه و پرسشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران ورزشی ماهونی با ۱۹ گویه در طیف ۵ ارزشی لیکرت استفاده گردید. برای اطمینان از روایی صوری پرسشنامه ها، بعد از تدوین آنها از نظرات و راهنمایی های استادان صاحبنظر در علم مدیریت ورزش استفاده شد و نظرات آنها در پرسشنامه نهایی لحاظ گردید. پایای پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای اصالت برند شخصی ۰/۸۴ و وفاداری مشتریان ۰/۹۲ بدست امد . نتایج تحقیق نشان داد، درت اصالت برند شخصی بازیکنان فوتبال به وفاداری به فوتبالتاثیر معناداری دارد. β=۰/۷۲ لذا توصیه می شود برای رشد رشته ورزشی فوتبال در ایران از قدرت برند شخصی ورزشکاران مشهور استفاده شود و آنان را الگوهای ورزشی، ورزش دوستان قرار دهیم.

نویسندگان

ایمان صفایی

استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

حامد ناتوزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرحند، ایران