بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و بهره وری سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری های غرب گیلان)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM07_111

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی بین فناوری اطلاعات و بهره وری سازمانی می باشد. روش تحقیق حاضر کمی و از حیث هدف توصیفی، براساس منطق نتیجه کاربردی، و به روش همبستگی و با استراتژی پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از شهرداری های غرب گیلان که به تعداد ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد. نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی رابطه مستقیم و معناداری را بین ابعاد فناوری اطلاعات اعم از عوامل سخت افزاری، نرم افزاری و عوامل شبکه و بهره وری سازمانی نشان داد. (سطح معنی داری а=۰/۰۱ با توجه به یافته ها می توان بیان کرد که ابعاد فناوری اطلاعات از متغیرهای اثرگذار مهم بر بهره وری سازمانی بوده و ضرورت برنامه ریزی دقیق جهت فناوری اطلاعات را آشکار می کند.

نویسندگان

فاطمه رافعی هیر

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مدیریت مالی، گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

میلاد لطفی زاده

کارشناسی فناوری اطلاعات شهرداری حویق، گیلان ایران