شناخت و الویت بندی عوامل موثر بر معماری و گردشگری روستای فورگ بر اساس نرم افزار AHP

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 271

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCACONF06_073

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

برخلاف اغلب مساکن شهری که کارکرد های محدودی دارند و در مواردی فقط به عنوان محل استراحت وخوابگاه مورد استفاده قرار می گیرند، مسکن روستایی تحت تاثیر ضرورت ها و الزامات اقتصادی- اجتماعی زندگی روستایی، تجلی گاه تقابل و رویارویی بین عناصر فرهنگی و طبیعت به شمار میآید. ورود تکنولوژیمدرن، تغییر ساختار تولیدی، شاخص های اجتماعی و اقتصادی تحولات گسترده ای را در الگوی معماریمساکن روستایی ایجاد نموده است روستای فورگ نیز از این تغییرات بی بهره نبوده است، از این رو، هدفاصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه در خصوص شناخت الگوهای صحیح معماری مسکن روستایی درزمینه جذب توریسم و گردشگری می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی- توسعه ای و روش آن توصیفی - تحلیلی است. با توجه به بررسی کلی الگوهای ساخت مسکن در منطقه مورد مطالعه، اطلاعات جمع آوریشده است. سپس عوامل موثر بر الگوی ساخت مسکن با توجه به تکنیک دلفی شناسایی گردید و در نهایتبا استفاده از تکنیک AHP عوامل و مولفه های شناسایی شده الویت بندی شده است. در نتیجه مجموعهای از وجوه مسکن روستایی در قالب گروه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی ارائه شد. درحال حاضر عامل اقتصادی به عنوان اولین و مهمترین عامل الگوی ساخت مسکن محسوب می شود. باتوجه به نتایج بدست آمده از روش AHP ، شغل ساکنین، میزان درآمد افراد، امکانات زیربنایی موجود،وضعیت سواد افراد، شیب منطقه، وضعیت زمین های مسکونی، تمدن و فرهنگ و نوع بینش فکری ازمهمترین عوامل موثر در الگوی معماری مساکن روستای فورگ و توریسم می باشند.

نویسندگان

مهران ملکی نیا

مدرس گروه هنر و معماری دانشگاه علمی کاربردی بیرجند

محسن بهدانی

دبیر نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی