سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در ارتباط با جمع آوری زباله های شهری(نمونه موردی: شهر اشنویه)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 308

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU01_0356

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1400

چکیده مقاله:

رشد سریع شهرنشینی در ایران سبب گردیده که شهرهای امروزی با مسائل زیادی روبه رو باشند، بدین منظور بایستی تشکیلاتی به صورت سازمان یافته، اصولی و منظم به اداره ی امور شهر بپردازد. نهاد شهرداری در اغلب کشورهای جهان از جمله ایران اداره امور شهر را بر عهده دارد و بررسی عملکرد آن همواره مورد بحث و بررسی محققان بوده است. هدف این پژوهش بررسی عملکرد شهرداری شهر اشنویه در بعد زیست محیطی با تاکید بر رضایت از جمع آوری زباله های شهری از نگاه شهروندان می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه خانوارهای شهر اشنویه (۱۰۶۶۷) و حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران ۳۷۱ خانوار از بین آنها به روش تصادفی ساده انتخاب شده و با ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش های استنباطی و تحلیل واریانس دو طرفه برای اثبات فرضیه پژوهش استفاده شده است. فرضیه ما مبنی بر ایتنکه، تفاوت بین آگاهی اجتماعی و میزان رضایتمندی معنادار است تایید می شود؛ یعنی هر چقدر بر آگاهی اجتماعی شهروندان افزوده گردد از میزان رضایتمندی آنها کاسته می شود.

نویسندگان

رضا قادری

استادیار ،گروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران