تاثیر باکتری های سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات رشدی و زایشی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 380

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIID05_009

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1400

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر باکتری های سودوموناس فلورسنت محرک رشد بر خصوصیات رشدی و زینتی گیاه همیشه بهار تحت تنش شوری، آزمایشی در سال ۱۳۹۶ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل شوری با چهار سطح ۰ و ۳، ۶ و ۹ دسی زیمنس بر متر و باکتریها در چهار سطح ۰شاهد، Pseudomoas sp. PI۱، Pseudomoas sp. PI۲و Pseudomoas sp. PI۳ بود و با جمعیت ۱۰۸ سلول در میلی لیتر تلقیح شدند. صفات مورد بررسی شامل تعداد برگ، ارتفاع گیاه، تعداد گل، طول ساقه، وزن خشک اندام هوایی، طول ریشه و وزن تر و خشک ریشه بودند. نتایج نشان داد تنش شوری اثرات منفی بر صفات رشد و عملکرد همیشه بهار داشت. تحت شرایط بدون تنش شوری، کاربرد سویه PI۳، PI۲ و PI۱ پارامترهای رشدی، زایشی همیشه بهار را نسبت به شاهد بهبود بخشیدند. بطور کلی، کاربرد سویه PI۳، PI۲و PI۱ توانستند اثرات منفی تنش شوری را بر رشد و عملکرد گیاه همیشه بهار کاهش دهند. با این وجود، تاثیر کاربرد سویه PI۳ در مقایسه با سویه PI۲ و PI۱ بهتر بود و قابل توصیه است.

کلیدواژه ها:

ارتفاع گیاه ، تعداد گل ، عملکرد ، وزن خشک اندام هوایی.

نویسندگان

حسن بیات

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

بصیره شهرکی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران