بررسی تاثیر تاریخ کشت بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم رقم روشن در منطقه بیرجند

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIID05_005

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1400

چکیده مقاله:

تاریخ کاشت عاملی است که اغلب خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد .تاریخ کاشت مطلوب باعث میشود که شرایط محیطی مناسبی برای سبز شدن و بقای گیاهچه به وجود آید. تاخیر در تاریخ کاشت باعث کاهش تعداد پنجه در بوته میشود .تعداد سنبله در واحد سطح و همچنین تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه نیز کاهش می یابد و باعث کاهش عملکرد گیاه می شود. در این پژوهش به مقایسه پارامتر های عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، طول سنبله و وزن سنبله در خوشه و تعداد دانه در سنبله گندم رقم روشن در سه مرحله تاریخ کشت پرداخته شد که نتایج نشان داد برای گندم رقم روشن در تاریخ کشت اول بیشترین و در تاریخ کشت دوم کمترین میزان این ۶ پارامتر برآورد شده است. بنابراین با توجه به نتایج، تاریخ کشت اول بهترین زمان کاشت گندم روشن بوده و جهت کشت توصیه می گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امجد سرابندی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب، گرایش منابع آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند،

مصطفی یعقوب زاده

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند،

مهدی امیرآبادی زاده

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند،

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند،