بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری پرسنل شهرداری (مطالعه موردی: پرسنل شهرداری رودان)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 297

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN07_111

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری پرسنل شهرداری انجام شده است. روشتحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری تمامی پرسنل شهرداری شهر رودان بود، ۱۳۲ نفر از پرسنلبا استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم بطور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. برایگردآوری داده ها پژوهش از دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی انسانی استفاده شده است. برایروایی پرسشنامه های از متخصصان مدیریت بهره گرفته شد. برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ دریک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه ۳۰ نفری، پرسشنامه سرمایه اجتماعی α=۰/۸۷ و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی α=۰/۸۱ بدست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج بدست آمده گویای آن است که: ۱- بین سرمایه اجتماعی و عناصر آن با بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معنی وجود دارد. ۲-مولفه های سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی و سرمایه رابطه ای توان پیش بینی مثبت و معنی دار بهره ورینیروی انسانی را دارند. در نتیجه می توان بیان کرد که سرمایه اجتماعی می تواند بر بهره وری نیروی انسانی درپرسنل شهرداری اثر گذار باشد.

کلیدواژه ها:

سرمایه اجتماعی ، بهره وری نیروی انسانی ، شهرداری ، شهر رودان

نویسندگان

حسین هوشمند

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران