بررسی رابطه عوامل آمیخته بازاریابی با جذب و رضایت هوادارن تیم های ورزشی (مطالعه موردی: تیم بسکتبال شهرداری گرگان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 377

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CDLC03_094

تاریخ نمایه سازی: 6 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل آمیخته بازاریابی با جذب و رضایت هواداران تیم بسکتبال شهرداری گرگان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی واز نظر گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هوران تیم بسکتیال شهرداری گرگان که در سال ۱۳۹۸ بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفته بودند و ۲۵۰ نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی ازشاخص هایی نظیر فراوانی ودرصد و رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین عوامل آمیخته بازاریابی با جذب و رضایت هواداران رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین بین آمیخته های بازاریابی با مولفه های جذب هوادارن، آگاهی، جلب توجه، علاقه، اعتماد و مولفه های رضایت هوداران نیازهای عملکردی، و نیازهای انگیزشی رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین مدیران باشگاه های ورزشی باید با در نظر گرفتن آمیخته بازاریابی، جایگاه ویژه ای را برای ارتقای عوامل تشکیل دهنده ان مد نظر قرار دهند واز این طریق در جذب و رضایت بیشتر هوادارن تیم تلاش کنند.

نویسندگان

امیرحسین منظمی

استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ایران

میثم رحیمی زاده

استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ایران

زهرا کریمی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان ایران